Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w budynku Mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pańska 1

        Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pańska 1, w imieniu której działa administrator MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu zaprasza Firmę do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych pn.: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pańska 1 w Grudziądzu wraz z kolorystyką elewacji.

I. Orientacyjny zakres prac:
1. Remont elewacji budynku:
a) Naprawa zarysowanych ścian (pęknięcia o głębokości do 5 mm, powyżej 5mm – naprawa spękanych sklepień ceglanych, naprawa gzymsów i detali architektonicznych),
b) Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
c) Skucie starych i wykonanie nowych tynków renowacyjnych,
d) Malowanie elewacji
e) Wymiana stolarki okiennej drewnianej na nową drewnianą w częściach wspólnych (piwnica, strych, klatka schodowa) z wymianą obróbek blacharskich,
f) Stolarka drzwiowa – wymiana drzwi frontowych, renowacja drzwi na podwórko.
2. Remont elementów zewnętrznych (schody, opaska, utwardzenie podwórza).

II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają projekt budowlano – wykonawczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przedmiar robót – załącznik nr 2.

Wykonawca sporządzi na podstawie załączonych dokumentów kosztorys ofertowy metodą szczegółową.

UWAGA: Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pańska 1 w Grudziądzu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inwestycji lub części prac w przypadku przekroczenia ceny ofertowej odposiadanych przez Wspólnotę środków finansowych, nieuzyskania kredytu bankowego, a także przesunięcia w czasie terminu realizacji zadań.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po uzyskaniu zgody z banku o przyznaniu kredytu.

III. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2020r.

IV. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
3. Aktualne uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym osoby, która będzie nadzorować
i kierować pracami budowlanymi wraz z wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa ofertę na podstawie formularza ofertowego wg załączonego druku
do zaproszenia.
2. Do oferty należy załączyć:
a) dokumenty wymienione w pkt. IV zaproszenia,
b) kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową z podziałem na elementy robót
w oparciu o dostarczony przedmiar robót, dokumentację budowlano-wykonawczą.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z wymogami zawartymi w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”. Strona tytułowa winna zawierać składniki cenotwórcze.

Cena kosztorysowa winna zawierać:
- VAT – należy go naliczyć na końcu kosztorysu;
- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym między innymi:
* zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
* koszty założenia siatek osłonowych na rusztowaniach, daszkach zabezpieczających wejścia do budynków, osłon okien na czas wykonywania robót, ewentualne zajęcie chodników i projekt organizacji ruchu, opłaty za wysypisko gruzu,
* pracę w czynnym obiekcie,
* ewentualne koszty zabezpieczenia dojść, wejść, dojazdów,
* uporządkowanie terenu oraz naprawienie szkód po zakończeniu robót,
* wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. IV zaproszenia winny być składane
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Oferta wraz z załącznikami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem:
„Biuro Zamówień Publicznych - Oferta na wykonanie robót budowlanych
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pańska 1”.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową brutto. Zamawiający określa okres gwarancji i rękojmi na 36 miesięcy.
2. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie prac będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty.
3. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji budowlano – wykonawczej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

VII. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 24.01.2020r. do godziny 10:00 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o., ul. Curie – Skłodowskiej 5-7 86-300 Grudziądz.

VIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 5% wartości brutto wybranej oferty.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach ubezpieczeniowych,
2. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem
na podane przez Wspólnotę Mieszkaniową konto.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
po wykonaniu umowy i wygaśnięciu okresu gwarancji i rękojmi zgodnie
z postanowieniem umowy.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
5. Kwota w wysokości 30% pozostawiona zostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
6. Kwota, o której mowa w pkt.5 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, za wady lub gwarancji jakości.

IX. Wymagania dotyczące rozliczenia robót objętych umową
Dopuszcza się etapowość rozliczenia robót. Ilość etapów zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty.

X. Sposób kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcą
1. Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych, tel. 56 45 120 34
2. Sposób składania zapytań, zawiadomień w formie pisemnej na adres Zamawiającego.
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2020-01-16 13:54
 • zmodyfikował: Jagoda Szczerbowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-16 13:54

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w budynku Mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pańska 1 w Grudziądzu

 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2020-01-16 13:23
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2020-01-16 13:50
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2020-01-16 13:50
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2020-01-16 13:51
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2020-01-16 13:51
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2020-01-16 13:51
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2020-01-16 13:52
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2020-01-16 13:52
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2020-01-16 13:54

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

 • opublikował: Monika Bojarska
  data publikacji: 2019-10-28 14:05
 • opublikował: Monika Bojarska
  data publikacji: 2019-10-28 14:05

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w budynku Mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Józefa Włodka 5

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Józefa Włodka 5, w imieniu której działa administrator MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych pn.: Remont elewacji frontowej wraz z kolorystyką, remont balkonów oraz wymiana stolarki drzwiowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Józefa Włodka 5 w Grudziądzu.

I. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają projekt budowlano – wykonawczy (załącznik nr 2), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3), przedmiar robót (załącznik nr 4).

Zamówienie zostaje podzielone na zadania:
*Zadanie I
Wykonanie remontu elewacji frontowej, mansardy w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Józefa Włodka 5 w Grudziądzu.
*Zadanie II
Wykonanie remontu balkonów/loggi w elewacji frontowej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Józefa Włodka 5 w Grudziądzu.
*Zadanie III
Wymiana stolarki drzwiowej – wrota w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Józefa Włodka 5 w Grudziądzu.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje wybrane przez siebie zadania.

Wykonawca sporządzi na podstawie załączonych dokumentów kosztorys ofertowy metodą uproszczoną.

UWAGA: Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Józefa Włodka 5
w Grudziądzu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inwestycji lub części prac w przypadku przekroczenia ceny ofertowej odposiadanych przez Wspólnotę środków finansowych, nieuzyskania kredytu bankowego, a także przesunięcia w czasie terminu realizacji zadań.
Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po uzyskaniu zgody z banku o przyznaniu kredytu.

II. Termin wykonania zamówienia: 01.11.2020r.

III. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
3. Aktualne uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym osoby, która będzie nadzorować i kierować pracami budowlanymi wraz z wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa ofertę na podstawie formularza ofertowego wg załączonego druku do zaproszenia.
2. Do oferty należy załączyć:
a) dokumenty wymienione w pkt. III zaproszenia,
b) kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową z podziałem na elementy robót
w oparciu o dostarczony przedmiar robót, dokumentację budowlano-wykonawczą.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z wymogami zawartymi w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”. Strona tytułowa winna zawierać składniki cenotwórcze.

Cena kosztorysowa winna zawierać:
- VAT – należy go naliczyć na końcu kosztorysu;
- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym między innymi:
* zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
* koszty założenia siatek osłonowych na rusztowaniach, daszkach zabezpieczających wejścia do budynków, osłon okien na czas wykonywania robót, ewentualne zajęcie chodników i projekt organizacji ruchu, opłaty za wysypisko gruzu,
* pracę w czynnym obiekcie,
* ewentualne koszty zabezpieczenia dojść, wejść, dojazdów,
* uporządkowanie terenu oraz naprawienie szkód po zakończeniu robót,
* wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3. Dokumenty o których mowa w pkt. III zaproszenia winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Oferta wraz z załącznikami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta na wykonanie robót budowlanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Józefa Włodka 5”.


V. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową brutto. Zamawiający określa okres gwarancji i rękojmi na 36 miesięcy.
2. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie prac będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty.
3. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji budowlano – wykonawczej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

VI. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 31.10.2019r. do godziny 10:00 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o., ul. Curie – Skłodowskiej 5-7
86-300 Grudziądz.

VII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 5% wartości brutto wybranej oferty.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach ubezpieczeniowych,
2. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na podane przez Wspólnotę Mieszkaniową konto.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy po wykonaniu umowy i wygaśnięciu okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniem umowy.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
5. Kwota w wysokości 30% pozostawiona zostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
6. Kwota, o której mowa w pkt.5 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, za wady lub gwarancji jakości.

VIII. Wymagania dotyczące rozliczenia robót objętych umową
Dopuszcza się etapowość rozliczenia robót. Ilość etapów zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Sposób kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcą
1. Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych, tel. 56 45 120 34
2. Sposób składania zapytań, zawiadomień w formie pisemnej na adres Zamawiającego.

Załączniki do zaproszenia:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt budowlano – wykonawczy,
3. Specyfikacja techniczna.
4. Przedmiar (stanowi charakter pomocniczy).

 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2019-10-18 12:30
 • zmodyfikował: Jagoda Szczerbowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 12:19

Poprawny przedmiar - remont balkonów/loggi w elewacji frontowej

 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2019-10-25 10:04
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2019-10-25 10:05

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w budynku Mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Józefa Włodka 5

 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2019-10-18 12:22
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2019-10-18 12:28
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2019-10-18 12:28
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2019-10-18 12:29
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2019-10-18 12:29
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2019-10-18 12:29
 • opublikował: Jagoda Szczerbowska
  data publikacji: 2019-10-18 12:30

Opis strony

Redaguje: Paulina Cegłowska, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn@mpgn.pl, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 199020
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-16 13:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418616
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl