Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie Skłodowskiej 5-7 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania biegłego rewidenta z badania określającego prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.

I.       Warunki badania sprawozdania finansowego:

 

1) Badaniu metodą pełną podlegać będą co najmniej dokumenty związane z: pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, kosztami i przychodami finansowymi, rezerwami

i odpisami aktualizacyjnymi. Jednocześnie Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo rozszerzenia obszaru badania metodą pełną w drodze stosownej uchwały.

2) Biegły rewident obowiązany będzie, w przypadku takiej konieczności do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za miniony rok obrotowy. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

3) Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności,
na zaproszenie Rady Nadzorczej do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdania z badania. Koszty uczestnictwa
w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4) Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności
do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu
 i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej
ich współpracę.

6) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi
po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania biegłego rewidenta z badania.

7) Sprawozdanie finansowe winno zostać badane w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną wyłącznie
w ramach uzupełnienia.

     II. Oferta winna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o tym, czy badanie będzie dokonane przez pracownika oferenta czy też przez podmiot związany z oferentem umową cywilnoprawną, a ponadto wykaz podmiotów, w których oferent badał sprawozdania finansowe udokumentowany referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem referencji potwierdzających doświadczenie oferenta w branży mieszkaniowej.

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

4) Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania.

5) Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

6) Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za każdy rok oddzielnie oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

7) Kserokopię polisy potwierdzającej, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia odpowiadającej wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 1. Kryterium oceny ofert: 100% cena oferty brutto.

 2. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia sprawozdania z badania ustala się najpóźniej do dnia 28 marca 2024r. za rok 2023 i 28 marca 2025r. za rok 2024.

 3. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi
  do dnia 29 września 2023r. w siedzibie Spółki ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.

 4.  Informacje w sprawie przedmiotu zamówienia oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną w terminie do dnia 18 sierpnia 2023r.:

w sprawach formalnych: m.bojarska@mpgn.pl

w sprawach merytorycznych: i.radomska@mpgn.pl, m.gosz@mpgn.pl

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego MPGN
Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 i 2024”.

Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2023r.
do godz. 15.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań, złożone po terminie lub złożone w kilku egzemplarzach bez podania przyczyny złożenia kolejnej oferty, nie będą rozpatrywane.

Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia
od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-11 11:50

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie Skłodowskiej 5-7 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania biegłego rewidenta z badania określającego prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.

I.       Warunki badania sprawozdania finansowego:

 

1) Badaniu metodą pełną podlegać będą co najmniej dokumenty związane z: pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, kosztami i przychodami finansowymi, rezerwami
i odpisami aktualizacyjnymi. Jednocześnie Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo rozszerzenia obszaru badania metodą pełną w drodze stosownej uchwały.

2) Biegły rewident obowiązany będzie, w przypadku takiej konieczności do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za miniony rok obrotowy. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

3) Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności,
na zaproszenie Rady Nadzorczej do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdania z badania. Koszty uczestnictwa
w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4) Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności
do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu
 i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej
ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.

6) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi
po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania biegłego rewidenta z badania.

7) Ten sam kluczowy biegły  rewident nie może badać sprawozdania finansowego Spółki więcej niż przez pięć kolejnych lat.

8)  Sprawozdanie finansowe winno zostać badane w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną wyłącznie
w ramach uzupełnienia.

     

 

II. Oferta winna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o tym, czy badanie będzie dokonane przez pracownika oferenta czy też przez podmiot związany z oferentem umową cywilnoprawną, a ponadto wykaz podmiotów, w których oferent badał sprawozdania finansowe udokumentowany referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem referencji potwierdzających doświadczenie oferenta w branży mieszkaniowej.

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

4) Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania.

5) Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

6) Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za każdy rok oddzielnie oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

 

 1. Kryteriami oceny ofert będą: cena brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia, pozycja na rynku audytorskim, znajomość i doświadczenie w branży, w której działa Spółka (branża mieszkaniowa) oraz sposób przygotowania ofert.

 

 1. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia sprawozdania z badania ustala się najpóźniej do dnia 30 marca 2022r. za rok 2021 i 30 marca 2023 za rok 2022.

 

 1. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi
  do dnia 27 września 2021r. w siedzibie Spółki ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.

 

 1.  Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną oraz inne niezbędne informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną: i.radomska@mpgn.pl, m.gosz@mpgn.pl, w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.

 

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego MPGN
Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 i 2022”.

Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2021r.
do godz. 15.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań, złożone po terminie lub złożone w kilku egzemplarzach bez podania przyczyny złożenia kolejnej oferty, nie będą rozpatrywane.

Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia
od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2021-07-12 12:22

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-31 15:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-31 15:28

Opis strony

Redaguje: Biuro Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-120-40, e-mail: mpgn@mpgn.pl, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1047769
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-31 15:28
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 8:00 - 16:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2334646
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-05-13 15:04

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl