Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie Skłodowskiej 5-7 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:

 

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.

I. Warunki badania sprawozdania finansowego:

1) Badaniu metodą pełną podlegać będą co najmniej dokumenty związane z: pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, kosztami i przychodami finansowymi, zyskami i stratami nadzwyczajnymi, rezerwami i odpisami aktualizacyjnymi. Jednocześnie Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo rozszerzenia obszaru badania metodą pełną w drodze stosownej uchwały.

2) Biegły rewident obowiązany będzie, w przypadku takiej konieczności do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za miniony rok obrotowy. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

3) Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności, na zaproszenie Rady Nadzorczej do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4) Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.

6) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

7) Ten sam kluczowy biegły rewident nie może badać sprawozdania finansowego Spółki więcej niż przez pięć kolejnych lat. 8) Sprawozdanie finansowe winno zostać badane w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną wyłącznie w ramach uzupełnienia.

II. Oferta winna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o tym, czy badanie będzie dokonane przez pracownika oferenta czy też przez podmiot związany z oferentem umową cywilnoprawną, a ponadto wykaz podmiotów, w których oferent badał sprawozdania finansowe udokumentowany referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem referencji potwierdzających doświadczenie oferenta w branży mieszkaniowej.

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

4) Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania.

5) Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

6) Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

III. Kryteriami oceny ofert będą: cena brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia, pozycja na rynku audytorskim, znajomość i doświadczenie w branży, w której działa Spółka (branża mieszkaniowa) oraz sposób przygotowania ofert.

IV. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia opinii i raportu ustala się najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r.

V. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 30 września 2016r. w siedzibie Spółki ul. Curie-Skłodowskiej 5-7.

VI. Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną oraz inne niezbędne informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną od Głównego Księgowego Spółki mail: g.szlitkus@mpgn.pl lub Tel. 56/ 45-120-24 w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego MPGN Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016”. Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2016r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 • autor informacji: Rada Nadzorcza
  data wytworzenia: 2016-07-05
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2016-07-05 15:22
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-15 09:32

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.

 

I.      Warunki badania sprawozdania finansowego:

 

1) Badaniu metodą pełną podlegać będą co najmniej dokumenty związane z: pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, kosztami i przychodami finansowymi, zyskami i stratami nadzwyczajnymi, rezerwami i odpisami aktualizacyjnymi. Jednocześnie Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo rozszerzenia obszaru badania metodą pełną w drodze stosownej uchwały.

2) Biegły rewident obowiązany będzie do obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za miniony rok obrotowy. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

3) Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności,  na zaproszenie Rady Nadzorczej do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4) Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności
do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.

6) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

7) Ten sam podmiot nie może badać sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy więcej niż przez pięć kolejnych lat.

 

     II. Oferta winna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o tym, czy badanie będzie dokonane przez pracownika oferenta czy też przez podmiot związany z oferentem umową cywilnoprawną, a ponadto wykaz podmiotów, w których oferent badał sprawozdania finansowe udokumentowany referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem referencji potwierdzających doświadczenie oferenta w branży mieszkaniowej.

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

4) Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania.

5)  Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

6) Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

 

III.    Kryteriami oceny ofert będą: cena brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia, pozycja na rynku audytorskim, znajomość i doświadczenie w branży, w której działa Spółka (branża mieszkaniowa) oraz sposób przygotowania ofert.

 

IV.    Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia opinii i raportu ustala się najpóźniej do dnia  31 marca 2014 r.

 

V.     Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 30 września 2013 r. w siedzibie Spółki ul. Mickiewicza 23.

 

VI.    Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną oraz inne niezbędne informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną od Głównego Księgowego Spółki mail: g.szlitkus@mpgn.pl lub Tel. 56/ 45-120-24 w terminie do dnia 16 sierpnia 2013 r.

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego MPGN Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013”.

Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2013 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 • autor informacji: Rada Nadzorcza MPGN Sp. z o.o.
  data wytworzenia: 2013-06-24
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2013-06-24 11:17
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-24 11:28

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą  w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23  zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.

I.       Warunki badania sprawozdania finansowego:

 

 

1) Badaniu metodą pełną podlegać będą co najmniej dokumenty związane z: pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, kosztami i przychodami finansowymi, zyskami i stratami nadzwyczajnymi, rezerwami i odpisami aktualizacyjnymi. Jednocześnie Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo rozszerzenia obszaru badania metodą pełną w drodze stosownej uchwały.

2) Biegły rewident obowiązany będzie, w przypadku takiej konieczności  do obecności na Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za miniony rok obrotowy. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

3) Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności, na zaproszenie Rady Nadzorczej do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4) Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.

6) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

7) Ten sam kluczowy biegły  rewident nie może badać sprawozdania finansowego Spółki więcej niż przez pięć kolejnych lat.

     II. Oferta winna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o tym, czy badanie będzie dokonane przez pracownika oferenta czy też przez podmiot związany z oferentem umową cywilnoprawną, a ponadto wykaz podmiotów, w których oferent badał sprawozdania finansowe udokumentowany referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem referencji potwierdzających doświadczenie oferenta w branży mieszkaniowej.

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

4) Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania.

5)  Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

6) Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

 
 1. Kryteriami oceny ofert będą: cena brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia, pozycja na rynku audytorskim, znajomość i doświadczenie w branży, w której działa Spółka (branża mieszkaniowa) oraz sposób przygotowania ofert.
 1. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia opinii
  i raportu ustala się najpóźniej do dnia  31 marca 2015 r.

   
 1. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 30 września 2014 r. w siedzibie Spółki ul. Mickiewicza 23.

   
 1. Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną oraz inne niezbędne informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną od Głównego Księgowego Spółki mail: g.szlitkus@mpgn.pl lub Tel. 56/ 45-120-24 w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r.

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego MPGN Sp. z o.o. za rok obrotowy 2014”.

Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2014r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 • autor informacji: Rada Nadzorcza
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-06-30 15:29
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-30 15:30

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym prawidłowość, rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.

I.      Warunki badania sprawozdania finansowego:

 

1)   Badaniu metodą pełną podlegać będą co najmniej dokumenty związane z: pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, kosztami i przychodami finansowymi, zyskami i stratami nadzwyczajnymi, rezerwami i odpisami aktualizacyjnymi. Jednocześnie Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo rozszerzenia obszaru badania metodą pełną w drodze stosownej uchwały.

2)   Biegły rewident obowiązany będzie, w przypadku takiej konieczności, do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za miniony rok obrotowy. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

3)    Biegły rewident obowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności, na zaproszenie Rady Nadzorczej do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4)     Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie zaistnienia takiej konieczności, do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5)  Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.

6)  Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

7)   Ten sam kluczowy biegły rewident nie może badać sprawozdania finansowego Spółki   więcej niż przez pięć kolejnych lat.

II. Oferta winna zawierać:

1)   Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o tym, czy badanie będzie dokonane przez pracownika oferenta czy też przez podmiot związany z oferentem umową cywilnoprawną, a ponadto wykaz podmiotów, w których oferent badał sprawozdania finansowe udokumentowany referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem referencji potwierdzających doświadczenie oferenta w branży mieszkaniowej.

2)     Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3)  Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z określeniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

4)  Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania.

5)     Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

6)     Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

 

III.   Kryteriami oceny ofert będą: cena brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia, pozycja na rynku audytorskim, znajomość i doświadczenie w branży, w której działa Spółka (branża mieszkaniowa) oraz sposób przygotowania ofert.

 

IV.   Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz przedłożenia opinii i raportu ustala się najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.

 

V.      Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi w terminie do dnia 30 września 2015 r. w siedzibie Spółki przy ul. Mickiewicza 23.

 

VI.     Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną wraz z innymi danymi niezbędnymi oferentom udzieli Główna Księgowa Spółki, dostępna pod nr telefonu 56/ 45-120-24, e-mail: g.szlitkus@mpgn.pl, w terminie do dnia 14 sierpnia 2015r.

 

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego MPGN Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015”.

Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2015r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 • autor informacji: Rada Nadzorcza
  data wytworzenia: 2015-06-29
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2015-06-29 15:00

Opis strony

Redaguje: Biuro Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-120-40, e-mail: mpgn@mpgn.pl, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10480
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-09 14:46
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1843376
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-08 13:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl