Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

889/06 - przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych Nr 1,2 na terenie O/M „Nowe Tarpno” przy ul. Kruszelnickiego  w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  30 dni  od dnia podpisania umowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000 zł ( pięć tysięcy złotych).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością 40 zł w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 7.07.2006r.
Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 07.07.2006r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2006r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Cena (wartość) brutto  - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych nr 1,2 na terenie O/M „Nowe Tarpno” przy ul. Kruszelnickiego w Grudziądzu. W ramach zamówienia realizowane będą roboty budowlane, sanitarne oraz elektryczne zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1     1. Spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych.

2     2. Wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy– w tym okresie dwie roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej o wartości minimum 80.000 zł każda, potwierdzone referencjami od poprzednich zamawiających.

3     3. Osoby nadzorujące i kierujące robotami w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej i linii kablowej elektroenergetycznej posiadają  odpowiednie uprawnienia i należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

4     4. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia).

Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56)  45 – 120 - 34.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-06-26 14:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-07-14 12:02

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68441
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1619745
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-12-03 13:42

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl