Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami
Sp. z o.o. w Grudziądzu
ogłasza
 
bezprzetargowe /negocjacje stawki czynszu/ oddanie w najem za czynsz wolny lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Staszica 4/3 w Grudziądzu.
 
1.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 4/3 w Grudziądzu wynosi 116,33m2 a składa się z :
I pokój                        o powierzchni              - 23,70m2
II pokój                       o powierzchni              - 23,70m2
III pokój                      o powierzchni              - 33,95m2
IV pokój                      o powierzchni              -   6,56m2
kuchnia                        o powierzchni              - 12,71m2
przedpokój                 o powierzchni              - 11,94m2
łazienka z wc              o powierzchni              -  3,77m2
2.Proponowana stawka czynszu nie może być niższa od kwoty 3,81 zł.
3. Wadium wynosi 3800 zł.
4.Dochód osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu powinien gwarantować regularne opłacanie czynszu i świadczeń związanych z eksploatacją mieszkania.
W tym celu należy przedłożyć zaświadczenia o dochodach osiąganych przez wszystkich członków gospodarstwa domowego
5.Wadium zalicza się na poczet czynszu za najem lokalu.
6.Przedmiotowy lokal wymaga przeprowadzenia prac remontowych na koszt przyszłego najemcy, a oferenci są zobowiązani do zapoznania się ze stanem faktycznym lokalu i zakresem prac remontowych, co poświadczą w stosownym oświadczeniu.
7.Informacji związanych z powyższym lokalem mieszkalnym udziela Referat Najmu i Zamiany tut. Przedsiębiorstwa /wejście Nr 4/ w godz. 730 do 1530 lub telefonicznie pod nr 56- 45-120-26, 56-45-120-25, adres e-mail www.mpgn.grudziadz.com.pl
 
 
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH LOKALU MIESZKALNEGO  WYTYPOWANEGO DO PRZETARGU PRZY UL.STASZICA 4/3  W GRUDZIĄDZU
  
1.Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej.
2.Wymiana urządzeń sanitarnych – wanna, muszla ustępowa.
3.Wymiana baterii zlewozmywakowej i wannowej.
4.Wymiana instalacji elektrycznej.
5.Sprawdzenie pieców kaflowych, jeżeli są niesprawne należy je przestawić.
6.Renowacja lub wymiana stolarki okiennej drewnianej.
7.Renowacja podłóg drewnianych.
8.Renowacja stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej.
9.Wymiana drzwi wejściowych drewnianych.
10.Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej.
11.Wymiana termy gazowej.
12. Malowanie ścian i sufitów.
 
Przewidywany czas wykonania powyższych prac 3 miesiące / z możliwością jednorazowego przedłużenia w uzasadnionym przypadku/.
 
Sprawę prowadzi:
Insp.ds lokalowych
M.Fabiszak
Telefon 56-45-120-26
 • autor informacji: Marzena Fabiszak
  data wytworzenia: 28.01.2010
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2004-10-04 10:39
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-28 09:54

UMOWA NAJMU LOKALU UZYTKOWEGO NR …/2008

 

 

Zawarta w dniu  ……………………. 2008 r. pomiędzy

 

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami Spółką z o. o. z siedzibą                           w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, zapisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000039577 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Spółki – mgr inż  Zenon Różycki

 

zwanym dalej „ Wynajmującym”

 

a

 

…………………..

 

zam 86-300 Grudziądz

 

ul. ……………………………

 

adres lokalu: ………………………..

 

NIP:  ………………………

 

REGON  -----

 

zwaną/ym dalej „Najemcą”

 

 

§ 1

 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu użytkowego położonego w Grudziądzu przy ulicy ……………………., o powierzchni użytkowej ………. m2.

 

2. Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem lokal użytkowy, o którym mowa w § 1 ust.1, z przeznaczeniem na działalność ………………...

 

3. Przekazanie lokalu nastąpi w formie protokołu, w którym strony określają stan techniczny lokalu i skład jego wyposażenia. Protokół stanowi integralną część umowy.

 

 

§ 2

 

1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięcznie, począwszy od dnia  ……………….. czynsz,  na który składa się stawka x metry + podatek vat oraz opłaty dodatkowe tj. wywóz nieczystości, na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wynajmującego.

 

 

Stawka:  stawka x ilość m2                                                                                      =

 

 

 

 

Podatek VAT 22%                                                                                                     =

 

 

 

 

Podatek od nieruchomości: stawka x ilość m2 / 12 m-cy                                  =

 

 

 

 

 Vat 22%

 

 

 

 

 Wywóz nieczystości

 

 

 

 

 Vat 7%

 

 

 

 

Ogółem do zapłaty:

 

 

 

 

 

2. Najemca winien zawrzeć umowę z Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Sp. z o.o. na dostawę wody oraz z Zakładem Energetycznym Toruń S.A., Rejon Energetyczny Grudziądz na dostawę energii elektrycznej.     

 

3. Ustalony czynsz i opłaty dodatkowe Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu przelewem na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej I/O Grudziądz 34203000451110000000750370 względnie gotówką w kasie siedziby Wynajmującego w terminie do 10-tego każdego miesiąca z góry.

 

4. Czynsz najmu i opłaty dodatkowe ulegają automatycznej podwyżce w przypadku zmiany opłat i stawek niezależnych od Wynajmującego, w szczególności podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku  gruntowego itp.

 

5. Zmiana czynszu i opłat w przypadkach określonych w ust. 4 nie wymaga wypowiedzenia umowy, a o zmianach w tym zakresie i terminie wypowiedzenia Najemca będzie zawiadamiany  w formie pisemnej przez Wynajmującego.

 

6. Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń finansowych Wynajmującego związanych z najmem lokalu Najemca zobowiązuje się do złożenia gwarancji finansowej w postaci podpisanego przez współmałżonków weksla in blanco. Weksel winien być przekazany Wynajmującemu przed podpisaniem umowy i może zostać wypełniony w każdym czasie do wartości pełnego zadłużenia wraz  z ustawowymi odsetkami.

 

7. Zwrotu złożonego weksla  Wynajmujący dokona po rozwiązaniu umowy najmu i braku roszczeń finansowych wobec Najemcy.

 

 

§ 3

 

1. Najemcy nie wolno podnajmować  lub oddawać w bezpłatne użytkowanie wynajmowanego lokalu osobom fizycznym lub prawnym bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 

2. Jeżeli Najemca dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności lub rażąco narusza postanowienia umowy w szczególności § 3 pkt 1, Wynajmujący  ma prawo rozwiązać umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, a w przypadku zaległości z zapłatą czynszu uprzedzając Najemcę na piśmie i wyznaczając dodatkowy miesięczny termin do zapłaty zaległego czynszu i pozostałych kosztów lub usunięcia naruszeń.

 

 

§ 4

 

1. Remont, względnie przebudowa związana z przystosowaniem lokalu do prowadzenia działalności wymaga pisemnej zgody Wynajmującego, a jego zakres i wartość  uzgodnionego i podpisanego przez strony umowy kosztorysu. Warunkiem koniecznym jest również uzyskanie pozytywnej opinii instytucji, zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

2. W przypadku poniesienia przez Najemcę nakładów trwale podnoszących stan techniczny lokalu  oraz walory użytkowe lokalu Wynajmujący ma prawo według swojego wyboru zatrzymać ulepszenia z zapłatą sumy odpowiadającej jej wartości w chwili zwrotu albo zażądać przywrócenia stanu  poprzedniego, ale tylko tych zmian, na które Najemca otrzymał pisemną zgodę Wynajmującego.

 

3  Warunki rozliczenia nakładów określać będzie odrębna pisemna umowa zawarta między Wynajmującym, a Najemcą

 

4. Założenie reklamy wymaga odrębnego uzgodnienia z Wynajmującym.

 

 

§ 5

 

1. Najemca jest zobowiązany do utrzymania lokalu i przyległego otoczenia w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym.

 

2. Bieżące naprawy i konserwacje w lokalu będą wykonywane przez Najemcę we własnym zakresie i na własny koszt.

 

3. Wynajmującemu służy uprawnienie wstępu do lokalu w celu oceny przestrzegania w/w wymogów.

 

 

 

 

§ 6

 

1. Najemca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług: NIP  -----------Wynajmujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów: NIP 876-21-62-260.

 

2. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

 

 

§ 7

 

1.Strony wskazują następujące adresy oraz numery telefoniczne i telefaksowe do doręczeń:

 

a)      Dla Wynajmującego: ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziądz, Tel. 56 4512020, Fax 56 4512040

 

b)      Dla Najemcy: ul. …………..  86-300 Grudziądz, tel. …………………………                      

 

2. Strony za skutecznie doręczone pisma będą uważać te, które zostały przekazane osobiście, wysłane faksem lub listem poleconym. Nie odebrany list polecony wywołuje skutki pisma doręczonego.

 

3. Jakakolwiek zmiana adresu dla celów korespondencyjnych wymaga zgłoszenia drugiej stornie tej zmiany nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty obowiązywania nowego adresu strony. Przy braku powiadomienia korespondencja dostarczona pod poprzednim adresem uznawana będzie za skutecznie doręczoną.

 

 

§ 8

 

Umowę zawarto na czas nieokreślony, z terminem początkowym od:  …………………………….

 

                                              

 

§ 9

 

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

 

 

§ 10

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 11

 

Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego.

 

 

§ 12

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

           

 

……………………………………………………                                       …………………………………………………

 

                WYNAJMUJĄCY                                                                       NAJEMCA

 

 

 

 

 

załączniki

 

1. weksel In blanco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • autor informacji: Marlena Lepka
  data wytworzenia: 2008.02.01
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-02-01 15:17
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-12 14:24
Lokal użytkowy: Księcia Witolda 6d Termin przetargu: 22.02.2008 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego będącego w administracji Przedsiębiorstwa. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2008r.  w  siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza  23  o godz. 11,00 Wadium wg niżej podanej informacji należy wpłacić do kasy Przedsiębiorstwa do dnia  19 lutego  2008r. do godz.13.00.

Adres lokalu/

przeznaczenie

Powierzchnia

użytkowa

Cena wywoławcza

Wadium

Wyposażenie lokalu

Forma

przekazania

ul. Księcia Witolda 6d

(działalność usługowa)

 

57,61 m2

 

 

4,50 zł/m2

 

800,00 zł

 

Instalacja elektryczna

wodno – kanalizacyjna

 

 

najem- na czas nieokreślony,

z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia

 

 

 

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z warunkami oraz przedmiotem umowy najmu. W przetargu biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły wymagane wadium. Wygrywający przetarg zobowiązany jest zawrzeć umowę najmu lokalu w terminie 7 dni od daty wygranego przetargu pod rygorem przepadku wpłaconego wadium, przedstawić zabezpieczenie w postaci weksla n blanco, przedstawić aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego, w przypadku spółek przedstawić pełnomocnictwo do działania w jej imieniu.  Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

UWAGA!

1.      W przypadku najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasoby MPGN Sp. z o.o. – do uczestnictwa w przetargu zostaną zakwalifikowane jedynie osoby nie posiadające zaległości finansowych wobec Spółki. W przypadku uiszczenia wadium przez te osoby – kwota wadium zostanie zaliczona na poczet zaległości, a wpłacający zostanie wykluczony z uczestnictwa   w przetargu.

2.      Po dokonaniu wymaganej wpłaty wadium, należy zgłosić się (w dniu dokonania wpłaty) do Biura Obrotu Nieruchomościami     ( wejście  nr  1, pokój nr 8).

 

 

 • autor informacji: Marlena Lepka
  data wytworzenia: 2008.02.29
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-01-29 15:58
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-05 13:52
Lokal użytkowy: ul. Al.23 Stycznia 2a Termin przetargu:22.02.2008 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego będącego własnością Przedsiębiorstwa. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2008r.  w  siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza  23  o godz. 11,30 Wadium wg niżej podanej informacji należy wpłacić do kasy Przedsiębiorstwa do dnia  19 lutego  2008r. do godz.13.00.

Adres lokalu/

przeznaczenie

Powierzchnia

użytkowa

Cena wywoławcza

Wadium

Wyposażenie lokalu

Forma

przekazania

ul. Al. 23 Stycznia 2a

( działalność usługowa)

 

71,40 m2

 

6,00 zł/m2

 

1.300,00 zł

 

Instalacja elektryczna

wodno - kanalizacyjna

 

 najem- na czas nieokreślony,

z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia

 

 

 

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z warunkami oraz przedmiotem umowy najmu. W przetargu biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły wymagane wadium. Wygrywający przetarg zobowiązany jest zawrzeć umowę najmu lokalu w terminie 7 dni od daty wygranego przetargu pod rygorem przepadku wpłaconego wadium, przedstawić zabezpieczenie w postaci weksla in blanco, przedstawić aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego, w przypadku spółek przedstawić pełnomocnictwo do działania w jej imieniu.  Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

UWAGA!

1.      W przypadku najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasoby MPGN Sp. z o.o. – do uczestnictwa w przetargu zostaną zakwalifikowane jedynie osoby nie posiadające zaległości finansowych wobec Spółki. W przypadku uiszczenia wadium przez te osoby – kwota wadium zostanie zaliczona na poczet zaległości, a wpłacający zostanie wykluczony z uczestnictwa   w przetargu.

2.      Po dokonaniu wymaganej wpłaty wadium, należy zgłosić się (w dniu dokonania wpłaty) do Biura Obrotu Nieruchomościami     ( wejście  nr  1, pokój nr 8).

 

 • autor informacji: Marlena Lepka
  data wytworzenia: 2008.01.29
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-01-29 16:05
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-29 16:06
Lokal użytkowy:Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 11.02.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu:11.02.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al.23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 11.02.2008 r.
Lokal uzytkowy:Grudziadz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 11.02.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 11.02.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 11.02.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 27.03.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 27.03.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 27.03.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 27.03.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu:27.03.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 27.03.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al.23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 27.03.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Korczaka 21
Termin przetargu: 04.04.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Parkowa 35
Termin przetargu: 10.03.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul.Chełmińska 63
Termin przetargu: 04.04.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Legionów 17
Termin przetargu: 04.04.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Księcia Witolda 6d
negocjacje stawki czynszu
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 2a i Forteczna 15
Negocjacje stawki czynszu
reklamy na budynku przy ul. Chełmińskiej 84

I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na  umieszczenie  reklamy na budynku przy ul. Chełmińskiej 84 stanowiącym własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu

Przetarg odbędzie się 8 kwietnia 2008 r. o godz. 10,00 w siedzibie MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, pomieszczenie świetlicy.

Przedmiotem przetargu  jest część ściany budynku przy ul. Chełmińskiej 84 przeznaczona na umieszczenie reklamy.

Stawka wywoławcza: 100,00 zł/m2. 

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł do kasy MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23 w terminie do dnia 4 kwietnia 2008 r., do godz. 13.00 oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu i umową najmu.

Uwaga !

Po dokonaniu wymaganej wpłaty wadium, należy zgłosić się (w dniu dokonania wpłaty) do Biura Obrotu Nieruchomościami  (wejście  nr  1, pokój nr 8). 

Forma przekazania: umowa najmu na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

W przetargu biorą udział osoby, które okazały dowód wpłaty wadium oraz dowód potwierdzający ich tożsamość.

Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 7 dni od daty przetargu oraz  przedstawienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco,
a także przedstawienia pozytywnej opinii Urzędu Miejskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków. W przypadku braku uzyskania pozytywnej opinii Urzędu Miejskiego ,bądź Miejskiego Konserwatora Zabytków i przedstawienia pisemnej opinii negatywnej, wadium zostanie zwrócone osobie wygrywającej przetarg.

W przypadku spółek należy przedstawić pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Osoby biorące udział w przetargu w imieniu osób, które wpłaciły wadium, winny również okazać   pełnomocnictwo notarialne bądź zwykłe z podpisem własnym  złożonym w obecności pracownika Spółki do działania w ich imieniu.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od przeprowadzenia przetargu. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, tel. 451 20 27.

 • autor informacji: Agnieszka Sereda-Guzowska
  data wytworzenia: 25.03.2008
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-03-25 08:23
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-03-25 08:26
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 09.05.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 09.05.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - PPasaż Handlowy
Termin przetargu: 09.05.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 09.05.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin prztargu:09.05.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Chełmińska 63
Termin przetargu: 09.05.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul.Parkowa 35
Termin przetargu: 09.05.2008 r.
Lokal użytkowy:Grudziądz, Korczaka 21
Termin przetargu: 09.05.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Toruńska 38
Termin przetargu: 09.05.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Mickiewicza 18 d
Termin przetargu: 09.05.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al. 23 Stycznia 40- Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 13.06.2008 r.
Lokal użytkowy: grudziądz, Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 13.06.2008r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 13.06.2008 r.
Lokal użytkowy:Grudziądz, Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Negocjacje
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Negocjacje
Lokal użytkowy: Grudziądz, Mickiewicza 18d
Negocjacje
Lokal użytkowy: Grudziądz, Szewska 19
Termin przetargu: 09.07.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Forteczna 8
Termin przetargu:09.07.2008 r.
lokal uzytkowy: Grudziądz, Pańska 25
Twermin przetargu: 09.07.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al. 23 Stycznia 12
Termin przetargu: 09.07.2008 r
Lokal użytkowy: Grudziądz, Wybickiego 27
Termin przetargu: 09.07.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziadz, Al 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 15 lipiec 2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al 23 Stycznia 40 - Pasaz Handlowy
Termin przetargu: 15 lipiec 2008 r.
Lokal uzytkowy: Grudziądz, Al 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Negocjacje
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Pańska 25
Negocjacje
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Moniuszki 3
Termin przetargu: 27.08.2008r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al 23 Stycznia 52
Termin przetargu: 27.08.2008r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al 23 Stycznia - Pasaz Handlowy
Termin przetargu: 08.08.2008r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy
Termin przetargu: 08.08.2008r.
Lokal uzytkowy: Grudziądz, Ul. Al. 23 Stycznia 12
negocjacje stawki czynszu
Lokal uzytkowy: Grudziądz, Al. 23 Stycznia 40
Negocjacje
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al 23 Stycznia 40
Termin przetargu: 29.08.2008
tablica reklamowa

 

I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na umieszczenie reklamy, na budynku przy ul. Armii Krajowej 16 stanowiącym własność MPGN Sp. z o.o.
 
 
Przetarg odbędzie się 17 września 2008 r. o godz. 10,30 w siedzibie MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, pomieszczenie świetlicy.
 
Przedmiotem przetargu  jest ściana budynku przy ul. Armii Krajowej 16 przeznaczona na umieszczenie tablicy reklamowej
 
Stawka wywoławcza: 30,00 zł /m2
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 90,00 zł do kasy MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23 w terminie do dnia 15 września 2008 r., do godz. 13.00. oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu i umową najmu.
      Uwaga !
Po dokonaniu wymaganej wpłaty wadium, należy zgłosić się (w dniu dokonania wpłaty) do Biura Obrotu Nieruchomościami ( wejście nr 1, pokój nr 8).
 
Forma przekazania: umowa najmu na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 
W przetargu biorą udział osoby, które okazały dowód wpłaty wadium oraz dowód potwierdzający ich tożsamość.
 
Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 7 dni od daty przetargu oraz przedstawienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco,
a także przedstawienia pozytywnej opinii Urzędu Miejskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków. W przypadku braku uzyskania pozytywnej opinii Urzędu Miejskiego ,bądź Miejskiego Konserwatora Zabytków i przedstawienia pisemnej opinii negatywnej, wadium zostanie zwrócone osobie wygrywającej przetarg.
W przypadku spółek należy przedstawić pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Osoby biorące udział w przetargu w imieniu osób, które wpłaciły wadium, winny również okazać   pełnomocnictwo notarialne bądź zwykłe z podpisem własnym złożonym w obecności pracownika Spółki do działania w ich imieniu.
 
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od przeprowadzenia przetargu. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 
Bliższych informacji udziela MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, tel. 451 20 27.
 • autor informacji: Marlena Lepka
  data wytworzenia: 26.08.2008
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-08-26 15:24
tablica reklamowa

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o w Grudziądzu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na umieszczenie reklamy, na gruncie przy ul. Kaszubskiej 1 stanowiącym własność gminy miasto Grudziądz
 
 
Przetarg odbędzie się 17 września 2008 r. o godz. 10,00 w siedzibie MPGN Sp. z o.o.,  ul. Mickiewicza 23, pomieszczenie świetlicy.
 
Przedmiotem przetargu  jest grunt    przy ul. Kaszubskiej 1 przeznaczony na umieszczenie tablicy reklamowej
 
Stawka wywoławcza:  30,00 zł /m2
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 90,00 zł do kasy MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23 w terminie do dnia 15 września 2008 r., do godz. 13.00. oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu i umową najmu.
      Uwaga !
Po dokonaniu wymaganej wpłaty wadium, należy zgłosić się (w dniu dokonania wpłaty) do Biura Obrotu Nieruchomościami ( wejście nr 1, pokój nr 8).
 
Forma przekazania: umowa najmu na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 
W przetargu biorą udział osoby, które okazały dowód wpłaty wadium oraz dowód potwierdzający ich tożsamość.
 
Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 7 dni od daty przetargu oraz przedstawienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco,
a także przedstawienia pozytywnej opinii Urzędu Miejskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków. W przypadku braku uzyskania pozytywnej opinii Urzędu Miejskiego ,bądź Miejskiego Konserwatora Zabytków i przedstawienia pisemnej opinii negatywnej, wadium zostanie zwrócone osobie wygrywającej przetarg.
W przypadku spółek należy przedstawić pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Osoby biorące udział w przetargu w imieniu osób, które wpłaciły wadium, winny również okazać   pełnomocnictwo notarialne bądź zwykłe z podpisem własnym złożonym w obecności pracownika Spółki do działania w ich imieniu.
 
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od przeprowadzenia przetargu. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 
Bliższych informacji udziela MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, tel. 451 20 27.
 
 • autor informacji: Marlena Lepka
  data wytworzenia: 26.08.2008
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-08-26 15:25
tablica reklamowa

 

I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na umieszczenie reklamy, na budynku przy ul. Lotniczej 17 stanowiącym własność gminy miasto Grudziądz
 
 
Przetarg odbędzie się 23 września 2008 r. o godz. 10,30 w siedzibie MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, pomieszczenie świetlicy.
 
Przedmiotem przetargu  jest ściana budynku przy ul. Lotniczej 17 przeznaczona na umieszczenie tablicy reklamowej
 
Stawka wywoławcza: 30,00 zł /m2
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 90,00 zł do kasy MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23 w terminie do dnia 19 września 2008 r., do godz. 13.00. oraz zapoznanie się z przedmiotem przetargu i umową najmu.
      Uwaga !
Po dokonaniu wymaganej wpłaty wadium, należy zgłosić się (w dniu dokonania wpłaty) do Biura Obrotu Nieruchomościami ( wejście nr 1, pokój nr 8).
 
Forma przekazania: umowa najmu na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 
W przetargu biorą udział osoby, które okazały dowód wpłaty wadium oraz dowód potwierdzający ich tożsamość.
 
Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 7 dni od daty przetargu oraz przedstawienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco,
a także przedstawienia pozytywnej opinii Urzędu Miejskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków. W przypadku braku uzyskania pozytywnej opinii Urzędu Miejskiego ,bądź Miejskiego Konserwatora Zabytków i przedstawienia pisemnej opinii negatywnej, wadium zostanie zwrócone osobie wygrywającej przetarg.
W przypadku spółek należy przedstawić pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Osoby biorące udział w przetargu w imieniu osób, które wpłaciły wadium, winny również okazać   pełnomocnictwo notarialne bądź zwykłe z podpisem własnym złożonym w obecności pracownika Spółki do działania w ich imieniu.
 
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od przeprowadzenia przetargu. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.
 
Bliższych informacji udziela MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, tel. 451 20 27.
 • autor informacji: Marlena Lepka
  data wytworzenia: 08.09.2008
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-09-08 14:44
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Moniuszki 13
Termin przetargu: 02.10.2008 r.
Lokal uzytkowy: Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 11/13
Termin przetargu: 02.10.2008
Lokal użytkowy : Grudziądz, Korczaka 25
Termin przetargu: 02.10.2008 r.
tablica reklamowa: Grudziądz, Ul. Chełmińska 84
Termin przetargu: 15.10.2008
Tablica reklamowa: Grudziądz, Ul. Armii Krajowej 16
Termin przetargu: 15.10.2008 r.
Tablica reklamowa:Grudziądz, ul. Kaszubska 1
Termin przetargu: 15.10.2008 r.
Tablica reklamowa: Grudziądz, Ul. Lotnicza 17
Termin przetargu: 15.10.2008 r.
Tablica reklamowa: Grudziądz, Ul. Paderewskiego 30
Termin przetargu: 15.10.2008 r.
Lokal użytkowy; Grudziądz, Ul. Korczaka 25
Termin przetargu: 04.11.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Moniuszki 3
Negocjacje stawki czynszu
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Korczaka 25
Termin przetargu: 22.10.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 11/13
Termin przetargu: 22.10.2008 r
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al. 23 Stycznia 40
Termin przetargu: 22.10.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziadz, Al. 23 Stycznia 40
Negocjacje stawki czynszu
Lokal użytkowy: Grudziądz, Korczaka 25
Negocjacje stawki czynszu
Lokal użytkowy: Grudziądz, Ul. Dąbrowskiego 11/13
Negocjacje stawki czynszu
Reklama: Grudziądz, ul. Kaszubska 1
Negocjacje
Reklama: Grudziądz, Lotnicza 17
Negocjacje
Reklama: Grudziądz, ul. Chełmińska 84
Negocjacje
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al. 23 Stycznia 40
Termin przetargu: 14.11.2008 r.
Reklama: Grudziadz, ul. Paderewskiego 30
Termin przetargu: 19.11.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziadz, Dąbrowskiego 11/13
Termin przetargu:03.12.2007 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Forteczna 2
Termin przetargu: 03.12.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al. 23 Stycznia 40
Termin przetargu: 11.12.2008 r.
Reklama: Grudziądz, Paderewskiego 30
Negocjacje
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al. 23 Stycznia 40
Termin przetargu: 17.12.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al. 23 Stycznia 40
Termin przetargu: 22.12.2008 r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul.Forteczna 2
Termin przetargu: 07.01.2009r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, Al. 23 Stycznia 40
Termin przetargu: 07.01.2009 r.

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51326
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-19 14:50
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1549083
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-09-22 09:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl