Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Śniadeckich 40/72 oraz ul. Groblowa 19/3
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Hallera 47/3
Przetarg: 02.02.2012r.
Lokal uzytkowy: Legionów 79/81
Rokowania
Nieruchomość: Grudziądz, ul. Dabrowskiego 8
Rokowania
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Droga Pomorska 12-14-16 nr 12
Rokowania:
Nieruchomość: Grudziądz, ul. Dabrowskiego 8
Rokowania:
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Hallera 47/3
Rokowania
Nieruchomość: Grudziądz, ul. Dabrowskiego 8
Rokowania
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Droga Pomorska 12-14-16 nr 12
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Bora Komorowskiego 6/37, ul. Rydygiera 3/5 oraz ul. Chełmińska 40/7
Termin przetargu: 28.03.2012r.
Nieruchomość: Grudziądz, ul. Dabrowskiego 8
Rokowania na zbycie: 26.04.2012
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Droga Pomorska 12-14-16 nr 12
Rokowania na zbycie: 26.04.2012
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Rydygiera 3/5 oraz ul. Chełmińska 40/7
Termin przetargu: 19.04.2012.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Śniadeckich 44/94, ul. Piłsudskiego 44/12, ul. Dąbrówki 4/79, ul. Dąbrówki 8/66 oraz ul. Toruńska 6/11
Termin przetargu: 25.04.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Forteczna 8/2, ul. Chełmońskiego 3/3, ul. Chełmońskiego 3/4 oraz ul. Chełminska 67/22
Termin przetargu: 10.05.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Rydygiera 3/5 oraz ul. Chełmińska 40/7
Rokowania: 16.05.2012r.
Lokal mieszkalny: Karabinierów 2/17 oraz Legionów 74/80 m 64
Termin przetargu: 16.05.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Śniadeckich 44/94, ul. Piłsudskiego 44/12,ul. Dabrówki 4/79,ul. Dabrówki 8/66 oraz ul Toruńska 6/11
Termin przetargu: 17.05.2012r.
Nieruchomość: Grudziądz, ul. Dąbrówki 8
Termin rokowań: 23.05.2012r.
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Droga Pomorska 12-14-16 m 12
Termin rokowań: 23.05.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Forteczna 8/2, ul. Chełmońskiego 3/3, ul. Chełmońskiego 3/4 oraz ul. Chełmińska 67/22
Termin przetargu: 05.06.2012r
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1c/28, ul. Ziemii Chełmińskiej 5/11 oraz ul. Czarnieckiego 14/16
Termin przetargu: 13.06.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Karabinierów 2/17 oraz ul. Legionów 74/80 m 64
Termin przetargu: 14.06.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądziądz, ul. Chełmińska 40/7, ul. Śniadeckich 44/94, Pilsudskiego 44/12, Dabrowskiego 8/66 oraz Toruńska 6/11
Termin rokowań: 15.06.2012r.

 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania na zbycie
 
Nieruchomości zabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego 8 oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 47/3 w obrębie 23 o powierzchni 530,00 m2,
księga wieczysta: KW 19664/9.
Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. w Grudziądzu.
 
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego 8 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, posiadającym trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną (piwnica) o powierzchni użytkowej 286,88 m2.
Budynek mieszkalny murowany z cegły, stropy drewniane belkowe, dach kryty papą.
Rok budowy – ok. 1932.
W skład budynku wchodzą trzy lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej
232,38 m2 (na parterze o pow. 91,80 m2, na I piętrze o pow. 91,80 m2 oraz na II piętrze o pow. 48,78 m2) i jeden lokal użytkowy o pow. użytkowej 54,50 m2 (w piwnicy).
Nieruchomość ogrodzona, uzbrojona w sieć wodociągową, gazową, energetyczną
i kanalizację sanitarną. Ogrzewanie indywidualne na piece kaflowe.
 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 
Działka gruntu, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Informacje dodatkowe:
W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Dąbrowskiego, została wydana zgoda Prezydenta Grudziądza na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na tym,
że każdocześni właściciele nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego, stanowiącej działkę nr 47/3 o pow. 530 m2, w obrębie 23, zapisanej w KW 19664, uzyskają prawo do przejścia i przejazdu (bez możliwości parkowania) przez teren nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 47/2 w obrębie 23, zapisanej w KW 19132, stanowiącej własność gminy miasto – Grudziądz. Wykonanie służebności gruntowej nastąpi za wynagrodzeniem rocznym
w wysokości 150,00 zł + 34,50 zł podatek Vat 23 % , tj. 184,50 zł, które będzie należało wpłacać na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w terminie do 31 marca każdego roku. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi w drodze umowy notarialnej, koszty której poniesie wnioskodawca.
Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniu 15.12.2011 r. i 11.01.2012 r. 
Cena wywoławcza nieruchomości:  280. 000,00 zł
Rokowania odbędą się w dniu 14 czerwca 2012 roku o godz. 9.00 w siedzibie MPGN
Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23. Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się
w/w terminie i miejscu osobiście.
Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 29 260. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem i warunkami rokowań.
Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów
w wysokości 14.000,00 złotych (czternaście tysięcy złotych) na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370 w terminie do dnia 12 czerwca 2012 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o.
Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów nie będzie podlegała zwrotowi.
Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu
ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2012 r do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach.
Zgłoszenie dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła
12 czerwca 2012 r.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie
o którym wspomniano wyżej, powinno zawierać:
1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.      datę sporządzenia zgłoszenia,
3.      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,
4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na nabycie nieruchomości
przy ul. Dąbrowskiego 8 w Grudziądzu”
i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.
 
W rokowaniach biorą udział osoby, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale
i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,
pełnomocnictwa
do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  
Przy przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN
Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.
 
Przygotowała:
Emilia Groszewska
Biuro Obrotu Nieruchomościami
Tel. 56 46 120 27
 
 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
  data wytworzenia: 01.06.2012
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2012-06-01 16:24

 

 

 
Adres lokalu mieszkalnego
Oznaczenie geodezyjne nieruchomości
Pow. lokalu
Cena wywoławcza
Opis
Rokowania
 
Forteczna
8/2
 
Grunt: własność
działka nr 41/2
o pow. 784 m2,
obr. 007,
KW 20297/5
 
 
65,20 m2
 
84.000,00 zł
Lokal położony jest na parterze i składa się z trzech pokoi:
I o pow. 13,90 m2, II o pow. 14,30 m2, III o pow. 21,70 m2,kuchni o pow. 10,20 m2, przedpokoju o pow. 1,50 m2, łazienki o pow. 2,70 m2, schowku o pow. 0,90 m2
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,30 m2.
Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 765/10680.
Opis lokalu: okna drewniane, drzwi wejściowe drewniane, posadzki: drewniane pokryte wykładzinami, w kuchni
i p.pokoju terakota, ściany w pokojach malowane,
w łazience i kuchni pokryte częściowo glazurą.
Instalacje w lokalu: wod-kan, elektryczna, gazowa,
c.o. - piece kaflowe.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego
nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium działka położona jest na terenie o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej.
 
27 czerwca 2012r.
godz. 9.00
 
zaliczka 4.200 zł
wpłata do
25 czerwca 2012r.
 
Chełmońskiego 3/3
 
Grunt: użytkowanie wieczyste
działka nr 83/3, 83/14
o pow. 1.075 m2,
obr. 141,
KW 17280/9
 
 
91,00 m2
 
74.000,00 zł
Lokal położony jest na I piętrze i składa się z trzech pokoi:
I o pow. 21,20 m2, II o pow. 24,20 m2, III o pow. 14,70 m2, kuchni o pow. 13,10m2, przedpokoju o pow. 10,50 m2, łazienki o pow. 4,40 m2, pom. gospod. o pow. 2,90m2.
Do lokalu przynależą dwie piwnice o powierzchni 6,20 m2  
i 7,20 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 1044/2381.
Opis lokalu: drzwi wejściowe drewniane; okna drewniane, ściany malowane, posadzki: wykładzina PCV.
Instalacje w lokalu: wod-kan, ciepłej wody użytkowej
z termy gazowej, elektryczna, gazowa, ogrzewanie piecem kaflowym.
 
27 czerwca 2012r.
godz. 10.00
 
zaliczka 3.700 zł
wpłata do
25 czerwca 2012r.
 
Chełmońskiego 3/4
 
Grunt: użytkowanie wieczyste
działka nr 83/3, 83/14
o pow. 1.075 m2,
obr. 141,
KW 17280/9
 
 
32,70 m2
 
35.000,00 zł
Lokal położony jest na poddaszu i składa się z dwóch pokoi: I o pow. 14,90 m2, II o pow. 12,50 m2 (*), kuchni
o pow. 3,70 m2, łazienki o pow. 1,60 m2(*).
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni
3,80 m2; (* pokój i łazienka stanowią powierzchnię przynależną do lokalu). Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 365/2381.
Opis lokalu: drzwi wejściowe drewniane; okna PCV, ściany malowane, posadzki: wykładzina PCV.
Instalacje w lokalu: wod-kan, ciepłej wody użytkowej
z termy gazowej, elektryczna, gazowa, ogrzewanie piecem kaflowym.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (małe domy mieszkalne).
 
27 czerwca 2012r.
godz. 11.00
 
zaliczka 1.800 zł
wpłata do
25 czerwca 2012r.
 
Chełmińska 67/22
 
Grunt: użytkowanie wieczyste,
działka nr 17/1
o pow. 424 m2,
obr. 94,
KW 14048/0
 
 
30,70 m2
 
46.000,00 zł
Lokal położony jest na I piętrze i składa się z jednego pokoju o pow. 16,70 m2, kuchni o pow. 5,80 m2, przedpokoju o pow. 5,10 m2, łazienki o pow. 3,10 m2
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,00 m2.
Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 3570/149958.
Opis lokalu: drzwi wejściowe drewniane; okna drewniane w kuchni, PCV w pokoju; posadzki: w pokoju i p.pokoju panele szwedzkie, w kuchni linoleum, w łazience terakota; ściany malowane. Instalacje w lokalu: wod-kan, elektryczna, gazowa, ogrzewanie piecem kaflowym.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – funkcja mieszkaniowa o wysokiej intensywności zabudowy oraz usługowa- handlowa o ograniczonej dostępności.
 
27 czerwca 2012r.
godz. 12.00
 
zaliczka 2.300 zł
wpłata do
25 czerwca 2012r.
 
Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców:
- lokale przy ul. Chełmońskiego 3 i Chełmińskiej 67/22 – BOM nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 241,
- lokal przy ul. Fortecznej 8/2 – BOM nr 3 przy ul. Edwarda Stachury 1, tel. 56 46 29 260,
Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.
 
 Rokowania odbędą się w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23. Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.
 
Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,
- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,
- opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Budynek przy ulicy Fortecznej 8 wpisany jest do rejestru zabytków, w związku z tym wszelkie prace planowane na nieruchomości wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jej części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądznr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie według informacji podanej powyżej w terminie do dnia 25 czerwca 2012 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów nie będzie podlegała zwrotowi.
Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 25 czerwca 2012 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 25 czerwca 2012 r.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:
1.        imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.        datę sporządzenia zgłoszenia,
3.        oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4.        proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5.        proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr …. przy ul. ………….” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.
W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie.
Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  
Przy przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami (wejście nr 1 pokój nr 1) tel. 56 45 120 27.
 
 
Sporządziła:
Emilia Groszewska
Biuro Obrotu Nieruchomościami
 
 
 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
  data wytworzenia: 06.06.2012
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2012-06-06 16:10
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-06 16:10
Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. wybickiego 17, ul. Legionów 5/Pułaskiego 1 oraz Groblowa 13 ( garaż murowany)
Negocjacje
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chełmińska 40/7, ul. Śniadeckich 44/94, ul. Pilsudskiego 44/12, Toruńska 6/6 oraz ul. Toruńska 6/11
Rokowania.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Dabrówki 8/66, ul. Karabibnierów 2/17 oraz ul. Legionów 74/80 m 64
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1c/28, ul. Ziemi Chełminskiej 5/11 oraz ul. Czarnieckiego 14/16
Termin przetargu: 10.07.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul.Śniadeckich 42/19, ul. Groblowa 19b/2, ul. Dworcowa 23/25 - Moniuszki 25/4 oraz ul. Wybickiego 33/5.
Termin przetargu: 23.07.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Forteczna 8/2,ul. Chełmonskiego 3/3, Chełmonskiego 3/4 oraz ul. Chełmińska 67/22
Termin przetargu: 25.07.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 13a/1, ul. Legionów 13a/7, ul. Legionów 13/15 oraz ul. Ziemi Chełmińskiej 5/4
Termin przetargu:26.07.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Edwarda Stachury 2/17
Termin przetargu: 26.07.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalanska 1c/28, ul. Ziemi Chełmińskaiej 5/11 oraz ul. Czarnieckiego 14/16
Termin rokowań: 30.07.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Dąbrówki 8/66, ul. Karabinierów 2/17 oraz ul. Piłsudskiego 44/12
Termin rokowań: 30.07.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul.Chełmińska 40/7, ul. Śniadeckich 44/94, ul. Toruńska 6/6 oraz ul. Toruńska 6/11
Termin rokowań: 31.07.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Edwarda Stachury 2/17
Termin przetargu: 24.08.2012r godz. 13:00
Lokal uzytkowy: Grudziądz, ul. Droga Pomorska 12-14-16
Termin rokowań: 23.11.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Śniadeckich 42/19, ul. Groblowa 19b/2, ul. Dworcowa 23/25 - Moniuszki 25 m. 4, ul. Wybickiego 33/5
Termin przetargu: 24.08.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 13a1, ul. Legionów 13a/7, ul. Legionów 13/15, ul. Ziemi Chełmińskiej 5/4
Termin przetargu: 27.08.2012r
Lokal Mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1c/28, ul. Czarnieckiego 14/16, ul. Chełmońskiego 3/3, ul. Chełmońskiego 3/4
Termin rokowań: 28.08.2012r
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Piłsudskiego 44/12, ul. Chełmińska 40/7, ul. Śniadeckich 44/94, ul. Toruńska 6/6
Termin rokowań: 29.08.2012r
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1d/45
Termin przetargu: 29.08.2012r godz. 13:00
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 19 / Forteczna 1 m 7
Termin przetargu: 20. 09.2012r. godz. 12:00
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Śniadeckich 42/19
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chełmińska 67/22
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Piłsudskiego 44/12, ul. Chełmińska 40/7, ul. Śniadeckich 44/94, ul. Toruńska 6/6
Rokowania
Lokal Mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1c/28, ul. Czarnieckiego 14/16, ul. Chełmońskiego 3/3, ul. Chełmońskiego 3/4
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 13a/1, ul. Legionów 13a/7, ul. Legionów 13a/15, ul. Ziemii Chełmińskiej 5/4
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Groblowa 19b/2, ul. Dworcowa 23/25 - Moniuszki 25 m 4
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1d/45
Termin przetargu: 20.09.2012r godz. 11:00
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1d/45
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 19/Forteczna 1 m 7
Termin przetargu: 17.10.2012r godz 10:00
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 13a/1, ul. Legionów 13a/7, ul. Legionów 13/15, ul. Ziemi Chełmińskiej 5/4
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1c/28, ul. Czarnieckiego 14/16, ul. Chełmońskiego 3/3, ul. Chełmońskiego 3/4
Termin rokowań: 16.10.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Groblowa 19/6 oraz ul. Ziemi Chełminskiej 3/10
Termin przetargu: 31.10.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Piłsudskiego 44/12,ul. Chełminska 40/7, ul. Śniadeckich 44/94 oraz ul. Toruńska 6/6
Termin rokowań: 29.10.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Groblowa 19b/2 oraz ul. Dworcowa 23/25 - Moniuszki 25m4
Termin rokowań: 30.10.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Bora Komorowskiego 4/2, ul. Słowackiego 33-35 m 30 oraz ul. Kościuszki 49/49
Termin przetargu: 07.11.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1d/45
Termin rokowań: 8.11.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 19/ Forteczna 1 m 7
Termin rokowań: 09.11.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Czarnieckiego 14/16 oraz ul. Chełmońskiego 3/4
Termin rokowań: 14.11.2012r
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 13a/1, ul. Legionów 13a/7, ul. Legionów 13/15 oraz ul. Ziemi Chełminskiej 5/4
Termin negocjacji: 12.11.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1c/28
Termin rokowań: 19.11.2012r.
Lokal użytkowy: Droga Pomorska 12-14-16
Termin rokowań: 23.11.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Groblowa 19b/2 oraz ul. Dworcowa 23/25 - Moniuszki 25m 4
Termin rokowań: 28.11.2012r.
lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chełmińska 40/7, ul. Śniadeckich 44/94 oraz ul. Toruńska 6/6
Termin rokowań: 26.11.2012
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Groblowa 19/6 oraz ul. Ziemi Chełmińskiej 3/10
Termin przetargu: 29.11.2012r
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Bora Komorowskiego 4/2, ul. Słowackiego 33-35 m 30 oraz ul. Kościuszki 49/49
Termin przetargu: 05.12.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 13a/1, ul. Legionów 13a/7, ul. Legionów 13/15, ul. Ziemi Chełmińskiej 5/4
Termin rokowań: 13.12.2012 r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 19/Forteczna 1 m 7
Termin rokowań: 12.12.2012 r. godz. 10:00
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1d/45
Termin rokowań: 10.12.2012 r. godz. 10:00
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Czarnieckiego 14/16 oraz ul. Chełmońskiego 3/4
Termin rokowań: 03.12.2012r,.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Bora Komorowskiego 4/2, Słowackiego 33-35 m 30 oraz Kościuszki 49/49
Termin rokowań: 07.01.2012r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Groblowa 19/6 oraz ul. Ziemi Chełmińskiej 3/10
Termin rokowań: 11.01.2013r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chełmińska 40/7, ul. Śniadeckich 44/94 oraz ul. Toruńska 6/6
Termin rokowań: 10.01.2013
Lokal mieszkalny: Grudziądz ul. Groblowa 19b/2, ul. Dworcowa 23/25 - Moniuszki 25m 4 oraz ul. Chełmońskiego 3/4
Termin rokowań: 09.01.2013r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1d/45
Termin rokowań: 14.01.2013r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Ziemi Chelmińskiej 5/5 oraz ul. Ziemi Chełmińskiej 5/12
Termin przetargu: 16.01.2013r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Śniadckich 42/11 oraz Jana Sobieskiego 4/60
Termin przetargu: 17.01.2013r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 19/ Foprteczna 1 m 7
Termin rokowań: 18.01.2013
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 13a/1, Legionów 13a/7, Legionów 13/15 oraz Ziemi Chełmińskiej 5/4
Termin rokowań: 21.01.2013r.
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Podhalańska 1c/28
Termin rokowań: 25.01.2013r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78008
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-09-27 10:37
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1797238
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-06-29 11:24

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl