Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

R E G U L A M I N
Prowadzenia przetargów na oddanie w najem lokali mieszkalnych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu oraz będących własnością komunalną w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu o powierzchni przekraczającej 80m2 jak i stanowiących własność osób fizycznych i prawnych będących w zarządzie zleconym Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu bez względu na powierzchnię.
I. Postanowienia ogólne
§1
1.Organizatorem przetargu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu.
2.Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu MPGN Spółka z o.o. w składzie co najmniej trzech osób.
3.W skład Komisji Przetargowej wchodzą pracownicy MPGN Sp. z o.o. powołani w drodze Zarządzenia Prezesa Spółki .
4.Wybór Przewodniczącego należy do Prezesa Spółki.
 
§2
Przedmiotem przetargu są lokale mieszkalne będące własnością Spółki o powierzchni przekraczającej 80m2.
§3
1.Przetarg prowadzony jest w formie publicznego przetargu ustnego /licytacji/.
2.Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej stawki czynszu oraz pozyskanie środków finansowych na wykonanie remontu w lokalu.
§4
Stawkę wywoławczą ustala się w wysokości 150% stawki czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej tego lokalu, obowiązującej w dniu ogłoszenia przetargu.
 
§5
1.Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.
2.Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:
1/ określenie przedmiotu przetargu
2/określenie zakresu prac remontowych i czasu ich wykonania
3/ stawkę wywoławczą
4/ termin i miejsce przetargu
5/ wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wpłacenia
6/ pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy
7/ informację dotyczącą uczestników przetargu oraz możliwość unieważnienia przetargu przez organizatora bez podania przyczyn
8/ informację o konieczności przedłożenia w dniu przetargu zaświadczeń o dochodach osiąganych przez wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 
§6
1.Uczestnikiem przetargu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Grudziądza oraz osoby prawne mające siedzibę lub siedzibę jednostki organizacyjnej na terenie Miasta.
2.Uczestnicy przetargu mogą występować przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie aktu notarialnego.
3. Osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do komunalnego lokalu mieszkalnego winny zdać go w terminie miesiąca od wygranego przetargu.
4. Osoby prawne wylicotowany lokal mogą przeznaczyć wyłącznie na cele mieszkalne.
§7
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium /gotówką/ w wysokości 600% miesięcznego czynszu liczonego według stawki wyjściowej do przetargu, nie mniejszej jednak niż 1000zł, w terminie do dnia poprzedzającego przetarg.
Dopuszcza się zmianę wysokości wadium za zgodą Prezesa Zarządu MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.
§8
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu lokalu, a pozostałym uczestnikom oddaje się niezwłocznie po przetargu.
 
§9
Wadium ulega przepadkowi w razie nie zawarcia w terminie 14 dni od dnia wyłonienia najemcy w drodze przetargu umowy najmu z przyczyn leżących po stronie uczestnika, który przetarg wygrał.
 
 
§10
Organizator zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn , niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie wszystkich uczestników przetargu.
 
II. Publiczny przetarg ustny
§11
Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 
§12
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej.
 
§13
Podczas przetargu na sali mogą przebywać osoby, które wpłaciły wadium, zaopatrzone w tabliczki oznaczone kolejnymi numerami.
 
§14
O wysokości postąpienia decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej, przy czym nie może ono być niższe niż 50 gr.
 
§15
Stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą.
 
§16
1.Po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanej stawki dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, zamyka się przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która wygrała przetarg i niezwłocznie podpisuje się stosowną umowę najmu.
2.Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do przedłożenia Komisji przetargowej zaświadczeń o dochodach osiąganych przez członków gospodarstwa domowego.
3.Jeżeli po opłaceniu wylicytowanego czynszu i świadczeń związanych z opłatami za lokal do dyspozycji przyszłego najemcy pozostanie mniej niż 50% łącznego, miesięcznego dochodu netto w gospodarstwie domowym- umowa najmu lokalu mieszkalnego może zostać nie zawarta, a z tego tytułu uczestnikowi przetargu nie przysługują żadne roszczenia.
4.Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do wykonania na własny koszt prac remontowych wynikających z umowy najmu zawierającej m.in. szczegółowy zakres prac określonych w porozumieniu oraz termin ich wykonania. Po wyznaczonym w umowie terminie osoba wygrywająca przetarg ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt do MPGN Sp. z o.o. w celu dokonania ich odbioru przez służby techniczne. Przez czas trwania remontu najemca opłaca uzgodniony umową czynsz najmu lub też inną uzgodnioną pisemnie z wynajmującym stawkę czynszu uwzględniającą ewentualną wielkość nakładów, które winien ponieść najemca. Najemcy za wykonany remont nie przysługuje roszczenie o obniżenie stawki czynszu.
5.Nie wywiązanie się ze zobowiązania przeprowadzenia prac remontowych, stanowi podstawę dla wynajmującego do wypowiedzenia umowy najmu.
6. Po ziszczeniu się warunków 3 lub 5 wynajmujący uprawniony jest do podpisania umowy najmu z uczestnikiem przetargu, który zaoferował drugą z kolei najwyższą stawkę czynszu lub przetarg unieważnić
 
§17
1.Komisja Przetargowa sporządza protokół z przetargu, w którym określa:
a/termin i miejsce przetargu,
b/lokal mieszkalny z oznaczeniem nieruchomości według ewidencji,
c/liczbę uczestników przetargu,
d/oznaczenie osoby, która wygrała przetarg,
e/stawkę wylicytowanego czynszu.
2.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 
§18
1.W przypadku dwukrotnego, bezskutecznego ogłoszenia przetargu umowa najmu lokalu może być zawarta w formie bezprzetargowej, w drodze negocjacji stawki czynszu.
2. Stawka czynszu osiągniętego w wyniku negocjacji nie może być niższa niż 105% stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, obowiązującej w dniu podjęcia negocjacji.
 
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2004-10-08 11:54
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-25 09:50
Wzór umowy i porozumienia
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2009-11-25 09:50

Opis strony

Redaguje: Biuro Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn@mpgn.pl, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4879
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-11-25 09:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1549181
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-09-22 09:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl