Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Położenie nieruchomości: ul. Kosynierów Gdyńskich (nieruchomość niezabudowana)

obręb 37, działka nr 21/5, księga wieczysta nr 27863

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa działka nr 21/5 posiada powierzchnię 821 m2. Teren działki posiada następujące uzbrojenie techniczne:

1. Zasilanie energetyczne. Przyłączanie odbiorców do sieci elektroenergetycznej następować będzie na podstawie ustawy z 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych tej ustawy. Szczegółowe warunki przyłączenia powyższej nieruchomości zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

2. Wodociągi miejskie. Istnieje możliwość podłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci wodociągowej. W tym celu należy wystąpić do MWiO Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.

3. Kanalizację sanitarną.

4. Sieć gazowniczą. Sieć gazowa przebiega w odległości ok. 12 m od przedmiotowej działki.

5. Sieć telefoniczną.

6. Centralnego ogrzewania.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Grudziądza przewiduje dla tego terenu intensywną zabudowę mieszkaniową oraz wielofunkcyjną strefę śródmiejską. Dla przedmiotowej nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy (decyzja nr 26/2005), które przewidują na nieruchomości inwestycję, polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i handlem w parterze budynku wraz z przyłączami (maksymalna powierzchnia zabudowy maksymalnie 44,1 % powierzchni działki). 

 

Dodatkowe informacje:

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej „B” z zabytkowa zabudową z XIX i XX wieku. W związku z tym wszelkie prace budowlane planowane na nieruchomości wygnaja uzyskania opinii konserwatorskiej. Nieruchomość nie znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Nieruchomość porośnięta jest 27 drzewami oraz 53 m2 krzewów. Nabywca nieruchomości winien uzyskać zgodę Wydziału Inżynierii Miejskiej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) do dnia 22 czerwca 2005 r. na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370.

Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2005 r. o godz. 12.00 w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu (pomieszczenie świetlicy).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 

 

 

 

Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zwarciu aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Dział Obrotu Nieruchomościami,  tel. 451 20 35.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-05-30 14:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-05-30 14:09

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8926
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-11-18 10:10
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 961451
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl