Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Położenie nieruchomości: ul. Lipowa (nieruchomość niezabudowana)

obręb 162, działka nr 204/9, księga wieczysta nr 33662

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa działka nr 204/9 posiada powierzchnię 5.589 m2. Teren działki posiada następujące uzbrojenie techniczne:

1. Zasilanie energetyczne. Przyłączanie odbiorców do sieci elektroenergetycznej następować będzie na podstawie ustawy z 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych tej ustawy. Szczegółowe warunki przyłączenia powyższej nieruchomości zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

2. Wodociągi miejskie. Istnieje możliwość podłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci wodociągowej. W tym celu należy wystąpić do MWiO Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.

3. Kanalizację sanitarną.

4. Kanalizację deszczową.

5. Sieć gazowniczą. Sieć gazowa przebiega przy granicy przedmiotowej działki.

6. Sieć telefoniczną. W granicy działki znajduje się kanalizacja techniczna. TP S.A. zastrzega sobie prawo do wejścia na teren działki celem dokonania stosownych napraw i konserwacji. Kanalizacja techniczna pozostanie po sprzedaży działki własnością TP S.A., a właściciel działki nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tym związanych. W przypadku przebudowy uzbrojenia właściciel działki dokona przebudowy kanalizacji teletechnicznej na własny koszt i na warunkach określonych przez TP S.A.  Prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych Garnizonowego Węzła Łączności należy przeprowadzić pod nadzorem pracownika GWŁ. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić termin rozpoczęcia robót ziemnych pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem do GWŁ Grudziądz.

7. Centralnego ogrzewania. W części nieruchomości ułożona jest preizolowana sieć ciepłownicza, co uniemożliwi planowanie zabudowy trwale związanej z gruntem bezpośrednio nad siecią. W przypadku, gdy planowana inwestycja będzie kolidowała z istniejącą siecią, istnieje możliwość jej przebudowy. Przyszły inwestor przed rozpoczęciem inwestycji winien wystąpić do OPEC Grudziądz Sp. z o.o. o warunki techniczne przebudowy sieci oraz wykonać je własnym kosztem.        

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Grudziądza przewiduje dla części tego terenu ośrodki i zespoły usługowe oraz dla pozostałej części zieleń podworską i forteczną. Dla przedmiotowej nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy (decyzja nr 215/2004), które przewidują na nieruchomości inwestycję, polegającą na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku handlowo-usługowego warz z przyłączami (łączna powierzchnia zabudowy budynków maksymalnie 25 % powierzchni działki). 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) do dnia 5 sierpnia 2005 r. na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370.

Przetarg odbędzie się 9 sierpnia 2005 r. o godz. 12.00 w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu (pomieszczenie świetlicy).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 

Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zwarciu aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Dział Obrotu Nieruchomościami,  tel. 451 20 35.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-07-14 07:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-14 07:23

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8905
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-11-18 10:10
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 957748
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl