Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1313/05 - przetarg nieograniczony na:

Odbiór i wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania:

Zadanie I - obejmuje odbiór i wywóz nieczystości stałych (nie segregowane, zmieszane odpady komunalne) wraz z dostarczeniem ustalonej liczby pojemników, z nieruchomości administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu przez opróżnianie pojemników z częstotliwością określoną w harmonogramie i zgodnie z istniejącymi przepisami sanitarnymi. Rodzaj, ilość pojemników:

Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1:   SM -110 - 51 szt.,  PA-1100 - 33 szt., KP- 7 - 25 szt., MGB - 240 - 67 szt., MGB-120 - 2 szt., MGB - 60 - 1 szt.                                                         

Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2: SM -110 - 389 szt., PA-1100 - 17 szt., KP-7 - 3 szt.,  MGB- 240 - 55 szt.

 Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3 SM -110 - 154 szt., PA-1100 - 25 szt., KP-7 - 11 szt., MGB- 240 - 111 szt., MGB 120 - 16 szt., MGB 60 - 1 szt.

 Z części posesji BOM Nr 2 i BOM- Nr 3 wywóz nieczystości jest utrudniony. Pojemniki można tylko przenosić na pasach przez klatki schodowe - wykaz tych posesji zawiera załącznik do 1b, 1c do SIWZ.

Łączna ilość pojemników: SM -110 - 594 szt., PA - 1100 - 75 szt., KP- 7 - 39 szt., MGB 240 - 233 szt., MGB 120 - 18 szt., MGB 60 - 2 szt.

 Zadanie II- obejmuje wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu przez opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne, z częstotliwością określoną w harmonogramie. Zbiorniki na nieczystości płynne usytuowane są na posesjach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 i Nr 3

Ilość wywożonych nieczystości płynnych z nieruchomości w miesiącu:

- Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 - ca. 137 m³

- Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3 - ca. 117 m³

Informacje dotyczące miejsca składowania nieczystości: Nieczystości stałe - składowisko odpadów komunalnych w Zakurzewie oddalone od centrum miasta o około 20 km. Nieczystości płynne - stacja zlewowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi obsługiwana przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu oddalona od centrum miasta w linii dojazdu 6 km. 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  1.05.2006 - 30.04.2009

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie I – 50.000 zł

słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

Zadanie II – 3.000 zł

słownie: trzy tysiące złotych

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością 20 zł  w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w godz. od 800 do 1300 do dnia 6.01.2006r.

Oferty należy składać do dnia 9.01.2006r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie ( wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.01.2006r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Cena 100 %

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia terminu składania ofert. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

- spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych,

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

- wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat a w przypadku, gdy okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jedną usługę dla zadania I o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł brutto, dla zadania II przynajmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 50 tyś zł brutto, potwierdzone referencjami od poprzednich zamawiających.

- dla zadania I- posiadają zezwolenie właściwego organu (wydanego w oparciu o zarządzenie nr 179/2004 Prezydenta Grudziądza z dnia 17 czerwca 2004 r.- w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli) na transport odpadów komunalnych, odbiór odpadów z nieruchomości położonych na terenie miasta Grudziądza oraz składowania ich na składowisku miejskim

- dla zadania II - posiadają zezwolenie właściwego organu na transport nieczystości ciekłych, odbiór nieczystości z nieruchomości położonych na terenie miasta Grudziądza oraz dostarczanie ich do oczyszczalni ścieków.

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- osiągnęli dodatni wynik finansowy w każdym badanym roku w latach 2002-2004 a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie 
 

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie -  spełnia, nie spełnia.)

 

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  (0 – 56)  45 – 120 – 34.

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-15 15:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-01-11 08:02

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66831
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571433
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl