Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

5/06 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej w 589 budynkach administrowanych przez  MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania:

Zadanie I - wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji gazowej w 212 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 w Grudziądzu.

Zadanie II- wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji gazowej w 219 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2 w Grudziądzu.

Zadanie III- wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji gazowej w 158 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3 w Grudziądzu.

 Prace remontowo - konserwacyjne i awarie wykonywane w pomieszczeniach wspólnego użytku i w lokalach mieszkalnych zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb. Zlecenie określać będzie zakres rzeczowy prac, wartość i termin wykonania (nie dotyczy to sytuacji nagłych, gdzie interwencja wykonawcy powinna nastąpić niezwłocznie po ustnym zgłoszeniu). Konserwacja instalacji gazowej polega na: - pomiary szczelności instalacji zgłaszanych do sprawdzenia przez lokatora, Rejon Gazowniczy lub administrację budynku, - uszczelnianie instalacji gazowej wraz z wymianą kształtek instalacyjnych w poszczególnych mieszkaniach i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania ( pralnie, suszarnie itp. ), - okresowe malowanie rur gazowych - piony i poziomy, - przekładanie podłączenia odprowadzenia spalin od pieców gazowych do przewodów kominowych bez przekładania pieca, - naprawa i konserwacja kurków gazowych na poziomach i pionach gazowych, łącznie z kurkami gazowymi odcinającymi poszczególne mieszkania lokatorskie, - zabezpieczenie pomieszczeń i szafek na głównych kurkach gazowych, - naprawa i konserwacja taboretów gazowych łącznie z wymianą zaworu odcinającego, uzupełnienie pokręteł.

Zakres konserwacji instalacji gazowej określa załącznik nr 3 do umowy.

Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien: - posiadać stałą bazę techniczno - magazynową w Grudziądzu lub w odległości do 15 km od miasta Grudziądza, - posiadać telefon stacjonarny, awaryjny czynny 24h/dobę umożliwiający zgłaszanie awarii.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  1.04.2006 - 31.03.2008

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie I – 8.000 zł

słownie: osiem tysięcy złotych

Zadanie II – 2.500 zł

słownie: dwa tysiące pięćset złotych

Zadanie III – 1.000 zł

słownie: jeden tysiąc złotych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością 10 zł w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 3.03.2006r.

Oferty należy składać do dnia 6.03.2006r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie ( wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.03.2006r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Cena oraz dodatkowe kryteria wraz z ich procentowym udziałem:
1. stawka robocizny - 75 %
2. narzut do sprzętu - 5 %
3. narzut do materiałów - 20 %

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia terminu składania ofert. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat a w przypadku, gdy okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie roboty w zakresie instalacji gazowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 tyś zł brutto, potwierdzone referencjami od poprzednich zamawiających.

3. Osoby, które będą kierować i nadzorować roboty posiadają odpowiednie uprawnienia do kierowania i nadzoru w zakresie eksploatacji i urządzeń instalacji gazowej , dysponują co najmniej 3 osobami na każde zadanie posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia w zawodzie monter lub spawacz

4. Posiadają sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia: - min. 1 samochód dostawczy na każde zadanie, - min. 2 zestawy spawalnicze na każde zadanie.

5. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 6. Osiągnęli roczny przychód w 2004 r. nie mniejszy niż 200 tyś zł, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie -  spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  (0 – 56)  45 – 120 – 34.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-01-11 08:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-02-28 13:25

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66899
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1572913
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl