Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

243/06 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i osadzenie stolarki PCV o pow.ca. 1.901,35 m2 (881 szt.) w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Zadanie I. Wymiana stolarki w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie całego miasta. Wykonanie i osadzenie stolarki PCV w budynkach administrowanych przez: - BOM-1 o pow. ca. 1.106,04 m² (528 szt.) - BOM-2 o pow. ca. 54,94 m² (22 szt.) - BOM-3 o pow.ca. 520,92 m² (217 szt.).

Zadanie II. Wymiana stolarki na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie całego miasta. Wykonanie i osadzenie stolarki PCV na klatkach schodowych w budynkach administrowanych przez: - BOM-1 o pow. ca. 90,96 m² (48 szt.) - BOM-2 o pow. ca. 58,79 m² (26 szt.).

Zadanie III. Wymiana stolarki w budynkach użyteczności publicznej (przychodnie zdrowia) administrowanych przez BOM-1 o pow. ca. 69,70 m ² (40 szt.) Przychodnie zdrowia przy ul. Łęgi 12, Korczaka 25.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.09.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 20000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością 30 zł w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 2.05.2006r.

Oferty należy składać do dnia 4.05.2006r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie ( wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.05.2006r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Cena ( wartość) brutto - 100 %

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzonej działalności jest krótszy -w tym okresie, przynajmniej trzy zamówienia o złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia określonym w zadaniu I- o wartości 200.000 zł brutto każda, potwierdzone referencjami od poprzednich Zamawiających.

3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują trzema ekipami montażowymi po jednej na każdy BOM oraz jedną osobą koordynującą pracę ekip.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. - osiągnęli przychód roczny za 2005 r. nie mniejszy niż 1 mln zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Stolarka okienna PCV spełnia parametry techniczne określone w rozdziale II SIWZ - potwierdzone stosownymi aprobatami, certyfikatami, itp.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia).

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0 – 56) 45 – 120 – 34.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-03-09 09:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-08-02 07:15

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66851
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571473
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl