Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

503/06 - przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń biurowych MPGN Sp. z o.o. w budynkach
przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością 20 zł w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 9.05.2006r.

Oferty należy składać do dnia 10.05.2006r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie ( wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2006r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Cena ( wartość) brutto   - 100 %

Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

-   spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych,

-   wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat a w przypadku, gdy okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie trzy roboty ogólnobudowlane o wartości 100.000 zł każda, potwierdzone referencjami od poprzednich zamawiających,

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby wykonujące izolacje przeciwwilgociowe są przeszkolone w zakresie wykonywania izolacji metodą iniekcji krystalicznej, osoby nadzorujące i kierujące robotami budowlanymi posiadają uprawnienia ogólnobudowlane i należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny po numerem telefonu:  (0 – 56)  45 – 120 – 34.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-04-21 14:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-04-21 14:45

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48922
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 962542
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl