Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

439/06 - przetarg nieograniczony na:

Obsługa bankowa rachunków MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu i wspólnot mieszkaniowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  1.10.2006 - 30.09.2011.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

- obsługa podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych, dokonywanie przelewów na rachunki bankowe,

- codzienne przyjmowanie (5 dni w tygodniu) wpłat gotówkowych w formie zamkniętej. Codzienna gotówka dostarczona do banku w formie zamkniętej winna być księgowana na rachunku bankowym Spółki w dniu wpłaty,

- dokonywanie przelewów na rachunki bankowe w innych bankach w systemie bankowości elektronicznej (max czas realizacji przelewu 1 dzień) - 960 szt. miesięcznie,

- dokonywanie przelewów na rachunki bankowe prowadzone w tym samym banku w systemie bankowości elektronicznej - 1660 szt. miesięcznie,

- dokonywanie pilnych przelewów z potwierdzeniem - 10 szt. w roku,

- sporządzanie codziennych wyciągów z rachunków bankowych,

- użytkowanie systemu bankowości elektronicznej - obsługa masowych płatności,

- oprocentowanie lokaty terminowej dla okresu 1 miesiąca przy założeniu, że wielkość depozytu będzie się mieścić w przedziale kwotowym od 100.000 do 300.000 zł, w oparciu o stopę WIBID 1M.,

- oprocentowanie rachunków odniesione w relacji do wysokości obowiązującej 1 miesięcznej stawki WIBID - 296 rachunki, automatyczny overnight od całej gotówki pozostającej na poszczególnych kontach po godz. 15ºº do 7ºº następnego dnia od kwoty 20.000 zł,

- kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 800.000 zł, okres korzystania z kredytu - 1 rok, odsetki naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu, odsetki od kredytu oparte o stopę WIBOR 1 M, prowizja przygotowawcza płatna będzie w terminie uruchomienia kredytu, brak innych prowizji z tytułu udzielonego kredytu, formy zabezpieczenia kredytu: gotówka przepływająca przez konto bankowe, weksel zabezpieczający kwotę gotowości kredytu w wysokości 800.000 zł + deklaracja wekslowa. Wykonawca winien dokonać weryfikacji zdolności kredytowej Zamawiającego przed złożeniem oferty, po przekroczeniu okresu rocznego Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia ponownej weryfikacji zdolności kredytowej,

- udostępnienie systemu bankowości elektronicznej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wys. 25000.00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością 20 zł w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w godz. od 800 do 1300 do dnia 13.06.2006r. 

Oferty należy składać do dnia 14.06.2006r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie ( wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2006r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Cena oraz dodatkowe kryteria wraz z ich procentowym udziałem:

1. Prowizje i opłaty - 65 %

2. Obsługa masowych płatności - 10 %

3. Oprocentowanie lokaty terminowej - 4 %

4. Oprocentowanie rachunku - 5 %

5. Kredyt w rachunku bieżącym - 15 %

6. Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej - 1 %

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych.

2. Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej.

3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  (0 – 56)  45 – 120 – 34.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-04-21 07:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-06-14 11:14

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66814
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571386
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl