Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1078/06 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i osadzenie stolarki PCV o pow.ca. 777,11 m2 (325 szt.) w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Zadanie I. Wymiana stolarki w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Biura Obsługi Mieszkańców Nr 2 i 3; BOM-2 o pow. ca. 54,94 m² (22 szt.); BOM-3 o pow.ca. 663,38 m² (277 szt.).

Zadanie II. Wymiana stolarki na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2 o pow. ca. 58,79 m² (26 szt.).

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.11.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 10000,00 zł (dziesięć tysięcy zł).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością 20 zł w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 31.08.2006r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 1.09.2006r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.09.2006r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy (wejście nr 9).

Kryterium oceny ofert:

Cena ( wartość) brutto - 100 %

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy– w tym okresie trzy zamówienia w zakresie wymiany stolarki okiennej o wartości 70.000 zł brutto każda potwierdzone referencjami od poprzednich zamawiających.

3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują dwiema ekipami montażowymi po jednej na każdy BOM oraz jedną osobę koordynującą pracę ekip.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

- osiągnęli przychód roczny za 2005 r. nie mniejszy niż 500 000 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Stolarka okienna PCV spełnia parametry techniczne określone w rozdziale II - potwierdzone stosownymi aprobatami, certyfikatami, itp.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust.1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24.

2. Wykaz wykonanych robót budowlanych z podaniem wartości, daty oraz miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie – referencje.

3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

4. Sprawozdanie finansowe za 2005 r., a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinie odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za 2005 r. ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

5. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

6. Stosowne aprobaty, certyfikaty potwierdzające spełnienie parametrów technicznych stolarki okiennej PCV.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia).

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0 – 56) 45 – 120 – 34.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-08-01 15:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-10-13 10:55

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66841
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571459
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl