Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1401/06 - przetarg nieograniczony na:

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3 i 4 z elementami infrastruktury technicznej na terenie O/M „Nowe Tarpno” przy ul. Kruszelnickiego w Grudziądzu.

Budynek mieszkalny nr 3 - powierzchnia zabudowy - 784,40 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań - 1300,42 m2.
Budynek mieszkalny nr 4 - powierzchnia zabudowy - 784,40 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań - 1303,32 m2.

Wymagany termin realizacji zamówienia: data rozpoczęcia: 15.11.2006

data zakończenia: 15.11.2007

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 150000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać (cena 1024,80 zł + koszty przesyłki) w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 30.10.2006r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 31.10.2006r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2006r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Cena (wartość) brutto - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3 i 4 z elementami infrastruktury technicznej na terenie O/M „Nowe Tarpno” przy ul. Kruszelnickiego w Grudziądzu.

Budynek mieszkalny nr 3 - powierzchnia zabudowy - 784,40 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań - 1300,42 m2.
Budynek mieszkalny nr 4 - powierzchnia zabudowy - 784,40 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań - 1303,32 m2.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który:

1. Spełnia wymogi art. 22 ust.1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

2. Prowadzi działalność tożsamą z przedmiotem zamówienia.

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy– w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na roboty tożsame z przedmiotem zamówienia (budowa budynków mieszkalnych) o łącznej wartości nie niższej niż 5.000.000 zł brutto.

4. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - osoby nadzorujące i kierujące robotami budowlanymi, instalacyjnymi (elektryczne, gazowe, wod. – kan., c.o.), drogowymi posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym i aktualne zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. Posiada sprzęt / własny lub dzierżawiony / niezbędny do wykonania prac określonych w dokumentacji projektowej.

6. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiada na rachunku bankowym środki finansowe w wys. 20% wartości oferowanej ceny lub możliwość kredytowania przez bank tej kwoty.

7. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 - 34

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-02 08:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-14 09:11

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66850
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571472
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl