Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1650/06 - przetarg nieograniczony na:

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3 i 4 z elementami infrastruktury technicznej na terenie O/M „Nowe Tarpno” przy ul. Kruszelnickiego w Grudziądzu.

Budynek mieszkalny nr 3 - powierzchnia zabudowy - 784,40 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań - 1300,42 m2.
Budynek mieszkalny nr 4 - powierzchnia zabudowy - 784,40 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań - 1303,32 m2.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania.

Zadanie I - Wybudowanie budynku mieszkalnego nr 3 wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną na terenie O/M Nowe Tarpno przy ul. Kruszelnickiego w Grudziądzu.
W ramach zadania I Wykonawca wykona roboty zewnętrzne przynależne do budynków nr 3 i 4:
- oświetlenie terenu przy bud. nr 3 i 4,
- oświetlenie ulic osiedlowych przy bud. nr 3 i 4,
- odcinki dróg wewnątrzosiedlowych wraz z chodnikami i trawnikami przy bud. nr 3 i 4,
- tereny zieleni (sadzenie drzew i krzewów ) przy bud. nr 3 i 4,

- elementy małej architektury (plac zabaw dla bud. nr 3 i 4.

Zadanie II - Wybudowanie budynku mieszkalnego nr 4 wielorodzinnego na terenie O/M Nowe Tarpno przy ul. Kruszelnickiego w Grudziądzu.

Wymagany okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

Zadanie I - w wys. 70.000,00 zł słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych

Zadanie II- w wys. 50.000,00 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać (cena 1024,80 zł + koszty przesyłki) w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 13.12.2006r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 14.12.2006r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2006r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Cena (wartość) brutto - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3 i 4 z elementami infrastruktury technicznej na terenie O/M „Nowe Tarpno” przy ul. Kruszelnickiego w Grudziądzu.

Budynek mieszkalny nr 3 - powierzchnia zabudowy - 784,40 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań - 1300,42 m2.
Budynek mieszkalny nr 4 - powierzchnia zabudowy - 784,40 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań - 1303,32 m2.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który:

1. Spełnia wymogi art. 22 ust.1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy– w tym okresie, na każde zadanie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wybudował budynki o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.500.000 zł brutto.

4. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - osoby nadzorujące i kierujące robotami budowlanymi, instalacyjnymi (elektryczne, gazowe, wod. – kan., c.o.), drogowymi posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym i aktualne zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

5. Posiada sprzęt / własny lub dzierżawiony / niezbędny do wykonania prac określonych w dokumentacji projektowej.

6. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
-posiada na rachunku bankowym środki finansowe w wys. 20% wartości oferowanej ceny lub możliwość kredytowania przez bank tej kwoty,
-posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dizlalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 - 34

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-11-13 13:13
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-11 15:04

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48921
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 962541
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl