Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grudziądzu przy ul.: Kościelna 27-29 / Tkacka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu o nr 34/1 i 34/2, obręb 045, o powierzchni  449 m2, księga wieczysta   nr 33048.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym składająca się z  budynku głównego oraz oficyny w podwórzu.

Budynek podstawowy o czterech kondygnacjach, podpiwniczony ze strychem użytkowym częściowo mieszkalnym. Budynek oficyny przylega do budynku głównego. Jest to budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony.

Na parterze budynku podstawowego znajduje się lokal użytkowy o pow. 41,66 m2, natomiast w pozostałej części mieści się osiem mieszkań z czynszem regulowanym oraz jedno mieszkanie socjalne. 

Nieruchomość wyposażona w następujące instalacje:

- elektryczną oświetleniową,

- wod – kan z sieci komunalnej,

- gazową.

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 580,90 m2

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu  zobowiązuje się do przekwaterowania osób zamieszkujących w lokalach socjalnych do dnia 31.07.2006 r.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Grudziądza przewiduje dla tego terenu intensywną zabudowę mieszkaniową oraz wielofunkcyjną strefę śródmiejską.

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Kościelnej 27-29 / Tkackiej  zlokalizowany jest na terenie Dzielnicy Starego Miasta wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/302/118 jak również do gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie prace planowane na terenie nieruchomości wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.     

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) do dnia 15 maja 2006 r. godzina 15.00 na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz  34203000451110000000750370.

Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.

Przetarg odbędzie się 18 maja 2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu (pomieszczenie świetlicy).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 

Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zwarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg– nabywca.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Dział Obrotu Nieruchomościami,  tel. 451 20 27.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-04-26 08:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-04-26 09:06

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9547
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-03 08:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1572983
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl