Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grudziądzu przy ul. Pańskiej 6 / Spichrzowej 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu o nr 33, obręb 46, o powierzchni 319 m2, księga wieczysta nr 19501.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, podpiwniczonym, o trzech kondygnacjach nadziemnych. Na parterze znajduje się lokal użytkowy o pow. 82,07 m2(wynajęty), natomiast na pozostałych kondygnacjach znajduje się pięć lokali mieszkalnych z czynszem regulowanym. 

Nieruchomość wyposażona w następujące instalacje:

- wewnętrzną instalację elektryczną,

- wodociągową,

- kanalizacyjną,

- telefoniczną,

- odgromową.

Ogrzewanie - piece licowane kaflami.

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 294,91 m2

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Grudziądza przewiduje dla tego terenu intensywną zabudowę mieszkaniową oraz wielofunkcyjną strefę śródmiejską.

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Pańskiej 6 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane planowane na przedmiotowej działce, jak też przy poszczególnych budynkach wymagają uzgodnienia z właściwym organem ochrony zabytków.

Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.     

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 295.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 29.500,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) do dnia 7 lipca 2006 r. na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370.

Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.

Przetarg odbędzie się 12 lipca 2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 

Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem    3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zwarciu aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg– nabywca.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Dział Obrotu Nieruchomościami,  tel. 0-56 451 20 27.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-06-12 09:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-06-12 09:56

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9544
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-03 08:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1572877
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl