Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 62, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu o nr 19/4 obręb 061, o powierzchni 1840 m2.

Nieruchomość jest własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu dla której w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych sporządzona jest księga wieczysta nr 18894.

Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno – usługowym ( w większości zniszczonym i znacznie zdewastowanym ) o powierzchni użytkowej 380,80 m2, składającym się z dwóch segmentów: parterowego nie podpiwniczonego oraz dwukondygnacyjnego z dachem płaskim.

Nieruchomość przeznaczona pod funkcję produkcyjno – składową.

Teren działki posiada następujące uzbrojenie techniczne:

1. Zasilanie energetyczne. Przyłączanie odbiorców do sieci elektroenergetycznej następować będzie na podstawie ustawy z 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych tej ustawy. Szczegółowe warunki przyłączenia powyższej nieruchomości zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

2. Wodociągi miejskie. Istnieje możliwość podłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci wodociągowej. W tym celu należy wystąpić do MWiO Sp. z o. o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.

3. Kanalizację sanitarną.

4. Kanalizację deszczową.

5. Sieć gazowniczą. Sieć gazowa przebiega w odległości ok. 12 m od przedmiotowej działki.

6. Sieć telefoniczną.

7. Centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110,000,00 zł (słownie: stodziesięć tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaścietysięcy 00/100) do dnia 17 listopada 2006 r. na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370.

Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.

Przetarg odbędzie się 20 listopada 2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu (pomieszczenie świetlicy).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa.

Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zwarciu aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Dział Obrotu Nieruchomościami, tel. 451 20 27.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-26 07:41
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-10-26 07:42

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9550
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-03 08:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1573018
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl