Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w  Grudziądzu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

lokalu użytkowego nr 1 położonego w Grudziądzu przy ul. Paderewskiego 68, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu o nr 22/9 i 22/10 obr. 016 o powierzchni 0.1028 ha, księga wieczysta nr 27234.

Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Grudziądz, natomiast wieczystym użytkownikiem i właścicielem budynku na gruncie stanowiącym własność Gminy – Miasto Grudziądz  do dnia 16 sierpnia 2100 r. jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Lokal użytkowy nr 1 położony jest na parterze budynku wolnostojącego mieszkalnego.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 49,65 m2, udział tego lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi: 111/500

W lokalu znajdują się instalacje :

-    elektryczna, oświetleniowa i siłowa,

-    instalacja c.o. z odciętym zasilaniem,

Uzbrojenie działki:

-    wodociąg i kanalizacja sanitarno – komunalna,

-    przyłącze energetyczne.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza przewiduje dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa działka zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową z dopuszczeniem drobnych form gospodarki lokalnej – produkcji.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-    opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej
w wysokości 1%,

-    opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz
w roku,

-    opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku z góry
za dany rok

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) do dnia 24 września 2009 r. na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370.

 

Przetarg odbędzie się 28 września 2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu (pomieszczenie świetlicy).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 

Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o.
w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,  tel. 056 451 20 27.

 

  • autor informacji: Marlena Lepka
    data wytworzenia: 24.08.2009
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2009-09-01 13:30
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2009-09-01 13:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8827
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 08:47
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 962546
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl