Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
Nieruchomości zabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Szewskiej 2/4 oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 67 w obrębie 46 o powierzchni 341,00 m2, księga wieczysta: KW 27893
rok budowy: 1910
Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Grudziądz, natomiast wieczystym użytkownikiem
i właścicielem budynku na gruncie stanowiącym własność Gminy – Miasto Grudziądz 
do dnia 16 sierpnia 2100 r. jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. w Grudziądzu.
 
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w zabudowie zwartej przy Rynku Głównym w Grudziądzu.
Budynek mieszkalno – usługowy jest obiektem czterokondygnacyjnym, wybudowanym
w technologii tradycyjnej, podpiwniczonym. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane
z cegły. Ściany piwnic murowane z cegły. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stropy na belkach drewnianych. Dach pokryty dachówka i papą.
 
W budynku znajdują się 4 wyodrębnione lokale mieszkalne stanowiące własność osób fizycznych,
na które przypada udział wynoszący 4912/9896 części w nieruchomości wspólnej tj. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
Udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przeznaczony
do zbycia wynosi 4984/9896
części w nieruchomości wspólnej tj. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali i składają się na niego:  
- dwa lokale użytkowe o łącznej powierzchni 246,30m2, które usytuowane są w części
     parterowej budynku, wejście do lokali od strony ulicy Szewskiej,
- lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 74,10 m2/pu. oraz lokal mieszkalny
     nr 6 o pow. 178,00 m2/pu
 
Powierzchnia użytkowa nieruchomości 989,60 m2
                                                               
Nieruchomość wyposażona jest w instalację:
 - wod-kan z sieci komunalnej,
- elektryczną oświetleniową,
- gazową,
- centralnego ogrzewania, 
- domofonową
Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny  
   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,
- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie
   częściej niż raz w roku,
- opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego
   roku, z góry za dany rok
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  
 
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań
i zagospodarowania miasta Grudziądza dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przewiduje tereny z wiodącą funkcją usługowo – mieszkaniową o charakterze śródmiejskich
lub centrów osiedlowych .
 
Cena wywoławcza nieruchomościwynosi1.300.000,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych)
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości
 
130.000,00 złotych (sto trzydzieści tysięcy złotych) do dnia 22 stycznia 2010 roku
godz. 15,00 na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz
34203000451110000000750370.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2010 roku o godz. 12,00 w siedzibie
MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 26 ( pomieszczenie świetlicy ).
 
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 8 stycznia 2010 oraz 22 stycznia 2010 r.
w godz. od 10,00 – 12,00 Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania
się z przedmiotem przetargu.
 
Informacje dodatkowe:
Budynek przy ul. Szewskiej 2/4 wpisany jest do rejestru zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy
i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem
do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 
Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone
w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie,
nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.
 
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.
W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 056 451 20 27.
 
           
 
  • autor informacji: Marlena Lepka
    data wytworzenia: 19.11.2009
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2009-11-19 11:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8799
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 08:47
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 957803
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl