Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość:

 

ogłasza  rokowania na zbycie
 
lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na II piętrze w budynku przy ul. Toruńska 6. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 15/1 o powierzchni 521,00 m2   w obrębie: 49, księga wieczysta: KW 17709
rok budowy : ok. 1870
Właścicielem gruntu jest Gmina – Miasto Grudziądz natomiast właścicielem budynku oraz wieczystym użytkownikiem gruntu do dnia 16 sierpnia 2100 r. jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.
 
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 3położony jest na II piętrze budynku. Budynek zrealizowany jest
w systemie tradycyjnym, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, nieocieplany.
Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:
- ściany działowe murowane,
- okna drewniane zespolone,
- drzwi drewniane płytowe szkolone,
- posadzki w pokojach – parkiet, w przedpokoju i kuchni – lenteks, deski
- ściany malowane lub tapety
Lokal mieszkalny składa się z:pokój -17,39 m2, pokój-30,66 m2, pokój-39,61 m2, pokój – 27,89 m2, kuchnia – 14,49 m2, łazienka + wc – 5,83 m2, przedpokój- 12,47 m2 o łącznej powierzchni użytkowej 148,94 m2, co stanowi 14894/171113 części we własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytki właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania nieruchomości 
- instalacja wodno – kanalizacyjna,
- instalacja c.w. z piecyka gazowego,
- instalacja c.o. ( komunalna ),
- instalacja gazowa,
- instalacja elektryczna,
- instalacja domofonowa,
- instalacja radiowo – telewizyjna,
- instalacja telefoniczna
Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:
-          opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,
-          opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,
-          opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok
 
Informacje dodatkowe:
Budynek przy ulicy Toruńskiej 6 wpisany jest do rejestru zabytków w związku z tym, wszelkie prace planowane na nieruchomości wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jej części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
 
 
 
Proponowana cena w rokowaniachwynosi172.000,00 złotych (słownie : sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)
Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 8.600,00 złotych (osiem tysięcy sześćset złotych) na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370.
 
 
Rokowania odbędą się w dniu 14 czerwca 2010 roku o godz. 12,00 w siedzibie MPGN
Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 ( pomieszczenie świetlicy ).
 
Przedmiot rokowań można oglądać w dniu 9 czerwca 2010 r. w godz. od 10,00 – 12,00 Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem rokowań.
 
Przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się w dniach: 21 grudnia 2009 r.
i 6 kwietnia 2010 r.
 
Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą
w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 11 czerwca 2010 r.
 do
godziny 15.00, pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zgłoszenie dokonane
za pomocą przesyłki powinno być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 11 czerwca 2010 r.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie, w miejscu i o terminie
o którym wyżej, powinno zawierać:
1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.      datę sporządzenia zgłoszenia
3.      oświadczenie, że   zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,
4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 
Koperta powinna być opisana pn.” Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy
 ul. Toruńska 6/3 i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23.
Rokowania odbędą się w dniu 14 czerwca 2010 o godzinie 12.00 w siedzibie tut. Przedsiębiorstwa - świetlica. 
Zaliczkę, tytułem zabezpieczenia kosztów, należy wpłacić przelewem, w terminie do dnia
11 czerwca 2010 r
., na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o.- B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370. Termin wpłaty zaliczki określony został na dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek .
 
Zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi.
 
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
Zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który został ustalony jako nabywca nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka wadium nie podlega zwrotowi.  
Przy przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Szczegółowych informacji na temat dodatkowych warunków rokowań na kupno nieruchomości przy ul. Toruńska 6/3 udziela Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, wejście nr 1 pok. nr. 8.
 
 
  • autor informacji: Marlena Lepka
    data wytworzenia: 19.05.2010
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2010-05-19 09:33
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 09:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28449
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 958835
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl