Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość: Grudziądz, Ul. Waryńskiego 76

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza  rokowania na zbycie

Nieruchomości zabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 76 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 19/1 w obrębie 74 o powierzchni 851,00 m2, księga wieczysta: KW 26571 rok budowy: 1910r.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. Waryńskiego 76 w otoczeniu zabudowy produkcyjno składowej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w skład którego wchodzą dwa lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 120,84 m2 (lokal mieszkalny na parterze o pow. użytkowej 47,56 m2, lokal mieszkalny na poddaszu o pow. użytkowej 73,28m2 ) oraz lokal handlowy w części parterowej budynku o pow. użytkowej 57,16 m2.

Budynek jest budynkiem parterowym z częściowym niewielkim podpiwniczeniem i  z poddaszem użytkowym mieszkalnym. Wejście frontowe do budynku od ulicy Ludwika Waryńskiego, wejście boczne od drogi wewnętrznej.

Powierzchnia użytkowa nieruchomości 178,00 m2.

                                      

Nieruchomość wyposażona jest w instalację:

- elektryczną

- wodociągową

- kanalizacyjną

- ogrzewanie piecowe


Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza przewiduje dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa działka, tereny z wiodącą funkcją usług handlu o powierzchni sprzedażowej powyżej
2.000 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w wysokości 9000,00 złotych (dziewięć tysięcy złotych) do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu  na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370  w terminie do dnia 5 listopada 2010r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o.               

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań    lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który został ustalony jako nabywca nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.


Rokowania odbędą się w dniu 9 listopada 2010 roku o godz. 10.00 w siedzibie
MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 ( pomieszczenie świetlicy ).

Przedmiot rokowań można oglądać  w dniu 28 października 2010 r. w godz. od 10.00 – 11.00 Przystępujący do rokowań  ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem rokowań.

Przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się w dniach:  10 sierpnia 2010r.
i  28 września  2010 r.

Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą
w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do  dnia 5 listopada 2010r.
 do godziny 15.00
, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenie dokonane
za pomocą  przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 5 listopada 2010 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie o którym wspomniano wyżej, powinno zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.      datę sporządzenia zgłoszenia,

3.      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,

4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn.” Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości   przy ul. Waryńskiego 76” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka wadium nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji na temat dodatkowych warunków rokowań na kupno nieruchomości przy ul. Waryńskiego 76 udziela Miejskie Przedsiębiorstwo  Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, wejście nr 1 pok. nr. 8

 

 


 

  • autor informacji: Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 11.10.2010
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2010-10-11 15:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34218
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1185348
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl