Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Karabinierów 2/26

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 rokowania  na zbycie

 

lokalu mieszkalnego nr 26 położonego na II piętrze w budynku przy ul. Karabinierów 2.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 22/36 i 22/1 o powierzchni 2.682,00 m2   w obrębie: 23,  księga wieczysta: KW 20274/8.

rok budowy: ok. 1900 r.

Właścicielem gruntu  jest Gmina – Miasto Grudziądz natomiast właścicielem budynku oraz wieczystym użytkownikiem gruntu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu.


Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 26 położony jest na II piętrze budynku. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wybudowany jako koszarowy zmodernizowany na budynek mieszkalny ok. 1960 roku.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-        ściany działowe murowane z cegły,

-        okna z profili PCV w kuchni i pokoju, w komórce okno drewniane,

-        drzwi drewniane płytowe,

-        posadzki: w przedpokoju, pokoju i kuchni – wykładzina, w łazience – płytki gress,

-        ściany malowane lub tapety.

Lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju – 13,64 m2, kuchni – 9,40 m2, przedpokoju – 8,57 m2, łazienki z wc – 7,32 m2, komórki – 11,05 m2. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi  49,98 m2, co stanowi udział we współwłasności nieruchomości wspólnej w wysokości 17/1000.

W lokalu znajdują się:

-        instalacja wodno – kanalizacyjna,

-        instalacja c.w. z termy gazowej,

-        instalacja gazowa,

-        instalacja elektryczna,

-        system ogrzewania – piece kaflowe,

-        opomiarowanie: wodomierz zimnej wody, licznik gazowy, licznik zużycia energii elektrycznej,

-        kuchenka gazowa czteropalnikowa, wanna, umywalka i miska ustępowa.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-        opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-        opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-        opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku,
z góry za dany rok.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Karabinierów 2 przewiduje funkcję mieszkaniową wielorodzinną oraz handlowo – usługową.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się 8 grudnia 2010 r. oraz 10 stycznia 2011 r.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 82.300 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych).

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu  na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 4.200,00 zł (cztery tysiące dwieście złotych) w terminie do dnia 31 stycznia 2011 roku. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.

Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

 

Rokowania odbędą się w dniu 3 lutego 2011 r. o godz. 1000w siedzibie MPGN Sp. z o. o.  przy ul. Mickiewicza 23 (pomieszczenie świetlicy).

 

Przedmiot rokowań można oglądać w dniu 27 stycznia 2011 r. w godz. od 1000 – 1100. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami rokowań.

 

Do rokowań na kupno w/w nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2011 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 31 stycznia 2011 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1.            imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.            datę sporządzenia zgłoszenia,

3.            oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.            proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.            proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Karabinierów 26 w Grudziądzu” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27.

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Elżbieta Kutrzyk
    data wytworzenia: 17.01.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-01-17 14:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32064
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 961465
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl