Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Toruńska 6/6

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą 

w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 rokowania  na zbycie

 

lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na III piętrze w budynku przy ul. Toruńskiej 6

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 15/1 o powierzchni 521,00 m2 
w obrębie: 49,  księga wieczysta: KW 17709.

rok budowy: ok. 1870 r.

Właścicielem gruntu  jest Gmina – Miasto Grudziądz natomiast właścicielem budynku oraz wieczystym użytkownikiem gruntu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu.


 

Opis nieruchomości:

 

Lokal mieszkalny nr 6 położony jest na III piętrze budynku. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej.

 

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:  

  •   drzwi wejściowe drewniane,

  • stolarka okienna drewniana,

  •   ściany malowane,

  • podłogi w pomieszczeniach drewniane.

Lokal mieszkalny nr 6 o łącznej powierzchni 158,92 m2 składa się z pięciu pokoi o pow. 16,70 m2, 15,75 m2, 18,64 m2, 38,85 m2i 27,62 m2, kuchni o pow. 14,50 m2, trzech przedpokoi o pow. 4,08 m2, 12,36 m2 i 1,69 m2, łazienki z wc o pow. 4,25 m2, komórki 4,48 m2.

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 15892/171113.

W lokalu znajdują się:

-        instalacja wodno – kanalizacyjna,

-        instalacja gazowa,

-        instalacja elektryczna,

-        instalacja c.o. z sieci miejskiej..

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-        opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-        opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-        opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku,
z góry za dany rok.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium działka ta położona jest na terenie z wiodącą funkcją mieszkaniową wielorodzinną.


Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się 9 grudnia 2010 r. oraz 10 stycznia 2011 r.


 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 158.920,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100).

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 7.950,00 zł (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) w terminie do dnia 11 maja 2011 roku. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.

Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.


Rokowania odbędą się w dniu 16 maja 2011 r. o godz. 1000w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.


Przedmiot rokowań można oglądać w dniu 9 maja 2011 r. w godz. od 1000 – 1100. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami rokowań.


 

Do rokowań na kupno w/w nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 11 maja 2011 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 11 maja 2011 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1.            imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.            datę sporządzenia zgłoszenia,

3.            oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.            proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.            proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Toruńskiej 6 w Grudziądzu” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na fundusz remontowy oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie
z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Elżbieta Kutrzyk
    data wytworzenia: 12.04.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-04-12 15:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32055
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 960990
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl