Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość: Grudziądz, ul. Stara 5 /Kościelna 22

      Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .
z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

Nieruchomości zabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Starej 5 / Kościelna 22 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70 w obrębie 45 o powierzchni 197,00 m2, księga wieczysta: KW 19669.

Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Grudziądz, natomiast wieczystym użytkownikiem i właścicielem budynku na gruncie stanowiącym własność Gminy – Miasto Grudziądz  do dnia 16 sierpnia 2100 r. jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w zabudowie zwartej, jako budynek narożny u zbiegu ulicy Kościelnej i Starej. Budynek jest całkowicie podpiwniczony o trzech kondygnacjach z poddaszem częściowo użytkowym mieszkalnym. Wejście do lokali mieszkalnych znajduje się od ulicy Kościelnej, natomiast do lokalu handlowego od strony ulicy Starej.

Budynek o konstrukcji ścian murowanych z cegły na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicą ceramiczne odcinkowe, na kondygnacjach drewniane belkowe ze ślepym pułapem. Konstrukcja dachu drewniana kleszczowo – płatwiowa. Pokryty papą na deskowaniu. Obróbka blacharska rynny i rury spustowej z blachy ocynkowanej.

W budynku znajduje się 1 wyodrębniony lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej, na który przypada udział wynoszący 134/1000 części w nieruchomości wspólnej tj. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przeznaczony do zbycia  wynosi  866/1000 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali i składają się na niego:  

-  1 lokal handlowy o łącznej powierzchni 133,20m2, który usytuowany jest w części
parterowej budynku, wejście do lokalu od strony ulicy Starej,

lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 55,50 m2/p.u. + do dyspozycji piwnica o pow. 8,40 m2/p.u., lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 71,50 m2/p.u. + do dyspozycji piwnica o pow. 9,50 m2/p.u., lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 55,50 m2/p.u. + do dyspozycji piwnica o pow. 8,90 m2/p.u. oraz lokal mieszkalny nr 5 o pow. 74,50 m2/p.u.  + do dyspozycji piwnica o pow. 28,10 m2/p.u..

W obecnym stanie formalno – prawnym pomieszczenia piwniczne stanowią część nieruchomości wspólnej i nie stanowią części przynależnych do lokali.

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 516,40 m2.

Nieruchomość wyposażona jest w następujące instalacje:

sieć wodociągową komunalną,

-  sieć kanalizacji sanitarnej,

-  sieć gazową,

-  sieć kanalizacji deszczowej komunalnej, 

-  sieć telefoniczną,

-  sieć energetyczną


Cena wywoławcza nieruchomości: 800.000,00 złotych

 

Wysokość wadium: 40.000,00 złotych

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-  opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

- opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przewiduje tereny z wiodącą funkcją mieszkaniową – wielorodzinną oraz funkcję usługową z wyłączeniem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw i myjni samochodowych. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2011 r. o godz. 1200w siedzibie MPGN Sp. z o. o.  przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w formie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do dnia 24 października 2011 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 10 października 2011 r. w godz. od 1000 – 1100lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Murowej 33, tel. 56 46 29 311. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

 

Informacje dodatkowe:

 

Budynek przy ul. Starej 5/ Kościelnej 22 wpisany jest do rejestru zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 24 października 2011 r. potwierdzić dokonanie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przy przystąpieniu do przetargu i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 26.09.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-09-26 12:37
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-26 12:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32039
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 958692
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl