Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal użytkowy: Grudziądz ul. Droga Pomorska 12-14-16

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .
z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23
ogłasza rokowania na zbycie

 

lokalu użytkowego nr 12 położonego przy ul. Droga Pomorska 12 – 14 – 16

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 116/1 i 116/3 o powierzchni 1.111,00 m2, w obrębie 141, księga wieczysta: KW 17469/8.

Właścicielem gruntu jest Gmina – Miasto Grudziądz natomiast właścicielem budynku
oraz wieczystym użytkownikiem gruntu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 12 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w zabudowie osiedlowej.  Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w 1953 roku. Konstrukcja budynku murowana. Budynek nieocieplany.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-        ściany murowane z cegły,

-        okna drewniane,

-        drzwi drewniane,

-        posadzki płytki betonowe pokryte lastrykiem oraz wykładziną PCV,

-        tynki cementowo- wapienne malowane.

Lokal użytkowy nr 12 o powierzchni użytkowej 202,90 m2 składa się z następujących pomieszczeń na parterze: dwie sale o pow. 60,70 m2 i 30,40 m2, komunikacja o pow. 6,60 m2, dwa pomieszczenia o pow. 19,50 m2 i 7,00 m2, kuchnia o pow. 6,80 m2, łazienka  o pow. 1,30 m2, wc o pow. 1,30 m2, klatka schodowa o pow. 7,30 m2 oraz pomieszczeń piwnicznych o łącznej powierzchni 62,00 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  147/1000.

W lokalu znajdują się:

-        instalacja wodno – kanalizacyjna,

-        instalacja elektryczna oświetleniowa,

-        system ogrzewania – c.o. z kotłowni w piwnicy

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-     opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-   opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-      opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mniszek Osiedle” ograniczonego ulicami Malczewskiego, Gierymskiego, granicą administracyjną miasta, linią kolejową i terenami przemysłowymi, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/82/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 1930).

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniu  31.08.2011 i 30.09.2011 r. 

Cena wywoławcza nieruchomości:  110. 000,00 zł

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w wysokości 11.000,00 złotych (jedenaście tysięcy złotych) do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370 w terminie do dnia 17 października 2011 r.
Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o.


Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Rokowania odbędą się w dniu 19 października 2011 roku o godz. 10.00 w siedzibie
MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23.

Przedmiot rokowań można oglądać w dniu 10 października  2011 r. w godz. od 10.00 – 11.00 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 240. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami rokowań.

Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do  dnia 17 października 2011 do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenie dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 17 października 2011r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym wspomniano wyżej, powinno zawierać:

1.  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.      datę sporządzenia zgłoszenia,

3.      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,

4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu użytkowego nr 12  przy ul. Droga pomorska 12 – 14 -16 w Grudziądzu” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę  i złożyły ofertę w wymaganym terminie.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka wadium nie podlega zwrotowi.  

Przy przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. nr 80, poz. 903).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 03.10.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-10-03 16:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31995
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 956706
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 09:43

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl