Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziadz, ul. Legionów 13a/1, ul. Legionów 13a/7, ul. Legionów 13/15 oraz ul. Ziemi Chełmińskiej 5/4

 

    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp.z o.o.
z siedzibą w Grudziadzu przy ul. Mickiewicza 23
ogłasza rokowania na zbycie  

 

    

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

Cena wywoławcza

Opis

Rokowania

 

 

 

Legionów 13a/1

 

Grunt: własność,

działka  nr 65/7

o pow. 2.489 m2, obr. 7,

KW 51289/2

 

 

 

 

126,60 m2

 

 

 

130.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

(cena wywoławcza

w I przetargu: 135.000,00 zł;

w II przetargu:

130.000,00 zł)

Lokal położony jest na parterze i składa się z czterech pokoi:
I o pow. 37,10 m2,  II o pow. 27,00 m2, III o pow. 25,60 m2, IV o pow. 10,70 m2 kuchni o pow. 11,30 m2, przedpokoju
o pow. 7,30 m2, pom. gospod. o pow. 3,00 m2, łazienki
o pow. 2,80 m2 i wc o pow. 1,80 m2.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 8,60 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 13520/280790.

Opis lokalu: ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej, okna PCV, drzwi drewniane, posadzki: linoleum i panele szwedzkie, wykończenie  ścian  malowanie i tapety. Instalacje w lokalu: zimnej wody, ciepłej wody użytkowej z  piecyka gazowego (brak termy), kanalizacyjna,  elektryczna, gazowa, ogrzewanie - piece kaflowe.

28 marca 2013 r.

godz. 9.00

 

zaliczka 6.500 zł

wpłata do
26 marca 2013 r.

 

 

 

Legionów 13a/7

 

Grunt: własność,

działka  nr 65/7

o pow. 2.489 m2, obr. 7,

KW 51289/2

 

 

 

 

102,70 m2

 

 

 

100.000,00 zł

 

 

 

(cena wywoławcza

w I przetargu: 105.000,00 zł;

w II przetargu:

100.000,00 zł)

Lokal położony jest na II piętrze i składa się z trzech pokoi:
I o pow. 23,30 m2,  II o pow. 20,10 m2,III o pow. 12,20 m2, kuchni o pow. 13,20 m2, korytarza o pow. 20,20 m2, łazienki
o pow. 12,20 m2 i wc o pow. 1,50 m2.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,20 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 11390/280790.

Opis lokalu: ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej, okna drewniane, drzwi drewniane oszklone, posadzki: drewniane, ściany  malowane. Instalacje w lokalu: zimnej wody, ciepłej wody użytkowej z  piecyka gazowego
(brak termy), kanalizacyjna,  elektryczna, gazowa, ogrzewanie - piece kaflowe.

28 marca 2013 r.

godz. 10.00

 

zaliczka 5.000 zł

wpłata do
26 marca 2013 r.

 

 

 

Legionów 13/15

 

Grunt: własność,

działka  nr 65/7

o pow. 2.489 m2, obr. 7,

KW 51289/2

 

 

 

 

101,00 m2

 

 

 

108.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

(cena wywoławcza

w I przetargu 110.000,00 zł;

w II przetargu:

108.000,00 zł)

Lokal położony jest na I piętrze i składa się z czterech pokoi:
I o pow. 23,00 m2,  II o pow. 19,70 m2, III o pow. 13,60 m2, IV o pow. 12,00 m2 kuchni o pow. 6,30 m2, korytarza
o pow. 20,80 m2, łazienki z wc o pow. 5,60 m2.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,40 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 11240/280790.

Opis lokalu: ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej, okna drewniane, drzwi drewniane oszklone, posadzki: linoleum, wykończenie  ścian:  malowanie i tapety. Instalacje w lokalu: zimnej wody, ciepłej wody użytkowej z  piecyka gazowego (brak termy), kanalizacyjna,  elektryczna, gazowa, ogrzewanie - piece kaflowe.

28 marca 2013 r.

godz. 11.00

 

 

zaliczka 5.400 zł

wpłata do
26 marca 2013 r.

 

 

 

Ziemi Chełmińskiej 5/4

 

Grunt: własność

działka  nr 124/4

o pow. 1.043 m2,

obr. 141,

KW 50440/2

 

 

 

 

51,30 m2

 

 

 

72.000,00 zł

Lokal położony jest na I piętrze i składa się z dwóch pokoi:

I o pow. 19,10 m2, II o pow. 13,90 m2, kuchni
o pow. 9,10 m2, przedpokoju o pow. 6,10 m2, łazienki z wc

o pow. 3,10 m2.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 15,00 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 6630/70170.

Opis lokalu: ścianki wewnętrzne i zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, okna PCV, drzwi wejściowe
i wewnętrzne drewniane, posadzki: w pokojach i kuchni panele szwedzkie, w łazience terakota, w przedpokoju linoleum; ściany malowane i tapety. Instalacje w lokalu: wodno - kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie - piece kaflowe.

28 marca 2013 r.

godz. 12.00

 

 

zaliczka 3.600 zł

wpłata do
26 marca 2013 r.

 

 

 

 

 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców:

- lokal przy ul. Ziemi Chełmińskiej 5/4 – BOM nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 241,

- lokale przy ul. Legionów 13 – 13a – BOM nr 3 przy ul. Edwarda Stachury 1, tel. 56 46 29 260.

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

Rokowania odbędą się w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23. Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.

Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbyły się: 26 lipca i 27 sierpnia 2012 r.

 

Nieruchomość przy ulicy Legionów 13 - 13a położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ulicy Legionów 13 - 13a przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego
dla nieruchomości usytuowanej przy Ziemi Chełmińskiej 5 przewiduje funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z uzupełniającą funkcją usług i handlu.

 

Budynek przy ulicy Legionów 13 - 13a wpisany jest do rejestru zabytków w związku z tym, wszelkie prace planowane na nieruchomości wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jej części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie według informacji podanej powyżej w terminie do dnia 26 marca 2013 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 26 marca 2013 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 26 marca 2013 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.      datę sporządzenia zgłoszenia,

3.      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr …. przy ul. ………….” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie.
Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy
i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami (wejście A pokój nr 1) tel. 56 45 120 27.

 

 

Wywieszono: 04.03.2013 r.

Zdjęto:  28.03.2013 r.

 

Sporządziła:
         Agnieszka Krawczuk
         Biuro Obrotu Nieruchomościami

 

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Agnieszka Krawczuk
    data wytworzenia: 04.03.2013
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2013-03-04 12:06
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2013-03-04 12:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41597
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023185
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl