Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal użytkowy: Grudziądz ul. Groblowa 4

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .
z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23
ogłasza rokowania na zbycie

 

 

lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Groblowej 4

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 64 o powierzchni 476,00 m2, w obrębie 44, księga wieczysta: KW 24453/5.

 

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu.

 

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 1 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w zabudowie osiedlowej. Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegły, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w 1901 roku. Dach wielospadowy kryty dachówką. Budynek nieocieplany.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-   ściany murowane z cegły, malowane, częściowo pokryte glazurą w części zaplecza kuchennego i  w wc oraz płytkami ceramicznymi imitującymi kamień naturalny w części sali obsługi,

-       okna drewniane,

-       drzwi drewniane,

-       posadzki w części kuchennej i sanitarnej wyłożone płytkami lastryko, w części obsługi terakotą, w pozostałych pomieszczeniach drewniane,

-       sufity gładkie otynkowane,

-       w części centralnej sali obsługi, w pobliżu wyjścia, znajduje się kominek.

Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 99,70 m2 składa się z następujących pomieszczeń:
sali o pow. 45,80 m2, bufetu o pow. 5,70 m2, korytarza o pow. 5,80 m2, wiatrołapu o pow. 1,80 m2, zaplecza nr 1 o pow. 14,80 m2, zaplecza nr 2 o pow. 9,20 m2, przedsionka w.c. o pow. 6,20 m2, w.c. męskiego o pow. 2,40 m2, w.c. damskiego o pow. 2,60 m2, w.c. personelu o pow. 5,40 m2.
Do lokalu przynależą piwnice o łącznej powierzchni 28,40 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  1281/12304.

W lokalu znajdują się:

-       instalacja wodno-kanalizacyjna,

-       instalacja elektryczna,

-       instalacja gazowa.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie, z którym położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z wyłączeniem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw i myjni samochodowych.    

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Groblowej 4  wpisany jest do rejestru zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Cena wywoławcza nieruchomości:  196.000,00 zł

Wadium: 9.800,00 zł

 

Rokowania odbędą się w dniu 24 kwietnia 2013 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o.o.  przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki w kwocie 9.800,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset złotych) do dnia 22 kwietnia 2013 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.). Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów nie będzie podlegała zwrotowi.

 

 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Murowej 33, Tel. 56 46 29 311. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami rokowań.

 

Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 wejście A, pokój nr 1, najpóźniej do  dnia 22 kwietnia 2013 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenie dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 22 kwietnia 2013 r. Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie
o którym wspomniano wyżej, powinno zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.   datę sporządzenia zgłoszenia,

3.   oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,

4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Groblowej 4 w Grudziądzu” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

 

W rokowaniach biorą udział osoby, które wpłaciły zaliczkę  i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka wadium nie podlega zwrotowi.  

Przy przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

wywieszono: 22.03.2013 r.
zdjęto: 24.04.2013 r.                    

Przygotowała:
Agnieszka Krawczuk
Biuro Obrotu Nieruchomościami
Tel. 56 46 120 27

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Agnieszka Krawczuk
    data wytworzenia: 22.03.2013
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2013-03-22 08:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 75373
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1843413
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-08 13:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl