Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość: Grudziądz, ul. Zamkowa

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .
z siedzibą w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

 

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Zamkowej.

Księga wieczysta: KW TO1U/00033239/5

Obręb: 41

Działka nr 22/1 o powierzchni 306 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w staromiejskiej części miasta przy ul. Zamkowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa jedno- i wielorodzinna. Dalsze sąsiedztwo to tereny rekreacyjne nadbrzeża wiślanego oraz tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z elementami usług orz handlu. Działka położona jest w odległości ok. 250 m od ul. Wybickiego, przy której zlokalizowane są przystanki autobusowe i tramwajowe oraz obiekty handlowo-usługowe i użyteczności publicznej.

Teren o przeciętnych cechach geotechnicznych. Działka położona jest na zboczu. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, z deniwelacjami w centralnej części oraz ze skarpą w części wschodniej. Obszar niezagospodarowany, niezbudowany, porośnięty roślinnością ruderalną i trawiastą.

Nieruchomość położona jest na obszarze wyposażonym w następujące sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej (w ul. Zamkowej), działka wyposażona jest w sieć elektroenergetyczną.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 7MN).

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 Cena wywoławcza nieruchomości: 25.000,00 zł netto *

(* do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki 23%)

Wysokość wadium: 2.500,00 zł

 

Dodatkowe warunki: Umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem, że Prezydent Miasta Grudziądza nie wykona przysługującego Gminie Miasto Grudziadz prawa pierwokupu, do którego uprawniona jest na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 z 2010r. poz. 651 z późn. zm.).

 Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2013 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Murowej 33, tel. 56 46 29 311. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) do dnia 30 kwietnia 2013 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

 

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 30 kwietnia 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej, oryginału dowodu wpłaty wadium.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

 Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu  Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27.        

          

Wywieszono 16.04.2013 r.
zdjęto: 07.05.2013 r.


 

Przygotowała:
Emilia Groszewska
Biuro Obrotu Nieruchomościami. 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 16.04.2013
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2013-04-16 09:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41531
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021224
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl