Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal: Grudziądz, ul. Kruszelnickiego 10

 

Adres nieruchomości

Oznaczenie

 geodezyjne   nieruchomości

Cena wywoławcza

 

 

Opis

Rokowania

Kruszelnickiego 10

działka nr 50/2

o pow. 21 m2,

obr.28,

Grunt: własność,

KW 23024

12.200,00 zł

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym w zabudowie szeregowej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, w przeciętnym stanie technicznym, dach płaski- stropodach kryty papą, wrota garażowe typowe drewniane dwuskrzydłowe. Garaż wyposażony w instalację elektryczną (do sprawdzenia) nie posiada kanału rewizyjnego
ani okien.

8 maja 2013 r.

godz. 9.00

 

zaliczka 1.220 zł

wpłata do
6 maja 2013 r.

Kruszelnickiego 10

działka nr 50/4

o pow. 20 m2,

obr.28,

Grunt: własność,

KW 23024

11.500,00 zł

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym w zabudowie szeregowej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, w przeciętnym stanie technicznym, dach płaski- stropodach kryty papą, wrota garażowe typowe drewniane dwuskrzydłowe. Instalacja elektryczna: odcięta
od zasilania. Garaż nie posiada kanału rewizyjnego ani okien.

8 maja 2013 r.

godz. 10.00

 

zaliczka 1.150 zł

wpłata do
6 maja 2013 r.

Kruszelnickiego 10

działka nr 50/6

o pow. 20 m2,

obr.28,

Grunt: własność,

KW 23024

11.000,00 zł

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym w zabudowie szeregowej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, w przeciętnym stanie technicznym, dach płaski- stropodach kryty papą, wrota garażowe typowe drewniane dwuskrzydłowe, przewody elektryczne
bez osprzętu i zasilania. Garaż nie posiada kanału rewizyjnego
ani okien.

8 maja 2013 r.

godz. 11.00

 

zaliczka 1.100 zł

wpłata do
6 maja 2013 r.

Kruszelnickiego 10

działka nr 50/7

o pow. 18 m2,

obr.28,

Grunt: własność,

KW 23024

11.500,00 zł

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym w zabudowie szeregowej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, w przeciętnym stanie technicznym, dach płaski- stropodach kryty papą, wrota garażowe typowe drewniane dwuskrzydłowe. Garaż wyposażony w instalację elektryczną (do sprawdzenia), nie posiada kanału rewizyjnego
ani okien.

8 maja 2013 r.

godz. 12.00

 

zaliczka 1.150 zł

wpłata do
6 maja 2013 r.

Kruszelnickiego 10

działka nr 50/8

o pow. 20 m2,

obr.28,

Grunt: własność,

KW 23024

11.000,00 zł

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym w zabudowie szeregowej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, w przeciętnym stanie technicznym, dach płaski- stropodach kryty papą, wrota garażowe typowe drewniane dwuskrzydłowe. Garaż wyposażony w instalację elektryczną (do sprawdzenia), nie posiada kanału rewizyjnego
ani okien.

8 maja 2013 r.

godz. 13.00

 

zaliczka 1.100 zł

wpłata do
6 maja 2013 r.

 

Dodatkowe warunki: Osoba licytująca nabycie w/w nieruchomości zobowiązana będzie do nabycia udziału 1/8 części nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 50/10 o pow. 310 m2 w obrębie 28 (spełniającej rolę placu manewrowego i drogi dojazdowej do garażu), zapisanej w księdze wieczystej KW 53558 celem zapewnienia dojazdu do garażu, za kwotę 100,00 zł brutto.

Umowa sprzedaży udziału 1/8 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 50/10 zostanie zawarta pod warunkiem, że Prezydent Miasta Grudziądza nie wykona przysługującego Gminie Miasto Grudziadz prawa pierwokupu, do którego uprawniona jest na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102
z 2010r. poz. 651 z późn. zm.).

Przedmiot rokowań można oglądać po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 29 260. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem realizacji usług i produkcji rzemieślniczej nieuciążliwej.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu  na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie według informacji podanej powyżej w terminie do dnia 6 maja 2013 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 6 maja 2013 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej,
tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 6 maja 2013 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.      datę sporządzenia zgłoszenia,

3.      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy ul. Kruszelnickiego 10 oznaczonej jako działka nr ……..” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

 

 W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami (wejście nr 1 pokój nr 1) tel. 56 45 120 27.

 

 

Wywieszono: 16.04.2013 r.,

zdjęto: 08.05.2012 r.

Sporządziła:
Emilia Groszewska
Biuro Obrotu Nieruchomościami

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 16.04.2013
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2013-04-16 09:37
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2013-04-16 09:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41555
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021260
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl