Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Wybickiego 33

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

Położenie nieruchomości: ul. Wybickiego 33

Księga wieczysta: KW TO1U/00024816/8

Obręb: 42

Działka nr 13 o powierzchni 391,00 m2

Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Grudziądz, natomiast wieczystym użytkownikiem i właścicielem budynku na gruncie stanowiącym własność Gminy – Miasto Grudziądz  do dnia 16 sierpnia 2100 r. jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 33 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 978,81 m2.

Rok budowy – ok. 1870.

Budynek zlokalizowany jest w zabudowie półzwartej, trzy i czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowo – mieszkalnym. Budynek wykonany w technologii murowanej z cegły ceramicznej na zaprawie, stropy nad piwnicą odcinkowe typu Kleina, nad pozostałymi kondygnacjami stopy drewniane belkowe ze „ślepym pułapem”. Dach o konstrukcji drewnianej. Budynek pokryty od frontu dachówką ceramiczną karpiówką, od tyłu papą na deskowaniu. Dojazd do budynku drogą miejską o nawierzchni utwardzonej.

W budynku znajduje się 1 wyodrębniony lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej,
na który przypada udział wynoszący 3238/97881  części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie  własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przeznaczony
do zbycia:

§  92045/97881 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali i składają się na niego:  

Ø  2 lokale handlowe o powierzchni 78,07 m2 i 37,16 m2, usytuowane w części parterowej budynku,

Ø  10 lokali mieszkalnych niewyodrębnionych.

§  2598/97881 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie użytkowania wieczystego oraz prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali, na który składa się wyodrębniony lokal mieszkalny nr 1A o pow. 23,38 m2 wraz z powierzchnią przynależną- piwnicą o pow. 2,60 m2, dla którego została założona księga wieczysta lokalu KW nr TO1U/00026260/9.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, energetyczną.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

wodno – kanalizacją z sieci komunalnej, elektryczną oświetleniową, gazową, centralnego ogrzewania z sieci komunalnej, domofonową.

Budynek i lokale mieszkalne w średnim stanie technicznym.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Działka gruntu, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej.

  

Cena wywoławcza nieruchomości: 930.000,00 zł (*)

Wysokość wadium: 47.000,00 zł

 

(*) Cena wywoławcza nieruchomości obejmuje cenę sprzedaży udziału wynoszącego 92045/97881 części w nieruchomości wspólnej w wysokości 900.000,00 zł oraz cenę sprzedaży udziału wynoszącego 2598/97881 części w nieruchomości wspólnej stanowiącego wyodrębniony lokal nr 1A o pow. 25,98 m2 w wysokości 30.000,00 zł. Postąpienie ceny wywoławczej podczas przetargu będzie obejmowało łącznie wzrost w/w cen sprzedaży proporcjonalnie dla wyżej określonych udziałów w nieruchomości.

 

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Wybickiego 33  wpisany jest do rejestru zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-       opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-       opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-       opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 17 czerwca 2013 r. w godz. od 1130 – 1200 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Murowej 33,
tel. 56 46 29 311. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2013 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) do dnia 26 czerwca 2013 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 26 czerwca 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-        osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-        w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej, która według rozliczenia przypisu do dnia 30.04.2013 r. oraz kosztów do dnia 31.03.2013 r. wynosi 76.277,13 złotych.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 2013-06-10
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-06-10 09:23
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2013-06-10 09:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41554
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021259
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl