Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość niezabudowana: Grudziądz, przy ul. Zamkowej

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania na zbycie

 

 

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Zamkowej.

Księga wieczysta: KW TO1U/00033239/5

Obręb: 41

Działka nr 22/1 o powierzchni 306 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w staromiejskiej części miasta przy ul. Zamkowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa jedno- i wielorodzinna. Dalsze sąsiedztwo to tereny rekreacyjne nadbrzeża wiślanego oraz tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z elementami usług orz handlu. Działka położona jest w odległości ok. 250 m od ul. Wybickiego, przy której zlokalizowane są przystanki autobusowe i tramwajowe oraz obiekty handlowo-usługowe i użyteczności publicznej.

Teren o przeciętnych cechach geotechnicznych. Działka położona jest na zboczu. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, z deniwelacjami w centralnej części oraz ze skarpą w części wschodniej. Obszar niezagospodarowany, niezbudowany, porośnięty roślinnością ruderalną i trawiastą.

 

Nieruchomość położona jest na obszarze wyposażonym w następujące sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej (w ul. Zamkowej), działka wyposażona jest w sieć elektroenergetyczną.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 7MN).

 

 

Dodatkowe warunki: Umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem, że Prezydent Miasta Grudziądza nie wykona przysługującego Gminie Miasto Grudziadz prawa pierwokupu, do którego uprawniona jest
na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 z 2010r. poz. 651 z późn. zm.).

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniu  12 kwietnia i 7 maja 2013 r.  i nie dały rezultatu.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 25.000,00 zł netto *

(* do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki 23%)

Rokowania odbędą się w dniu 25 czerwca 2013 r. o godz. 1400  w siedzibie MPGN Sp. z o. o.   przy ul. Mickiewicza 23.

Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.

 

 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Murowej 33, tel. 56 46 29 311. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem i warunkami rokowań.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 2.500,00 zł w terminie do dnia 20 czerwca 2013 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, najpóźniej do dnia 20 czerwca 2013 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach.

 

Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej,
tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 20 czerwca 2013 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      datę sporządzenia zgłoszenia,

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy
ul. Zamkowej”
i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

 

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami (wejście nr A pokój nr 1) tel. 56 45 120 27.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 2013-06-10
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-06-10 09:31
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2013-06-10 09:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41592
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023177
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl