Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Tysiąclecia 79

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.

z siedzibą  w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

Położenie nieruchomości: ul. Tysiąclecia 79

Księga wieczysta: KW TO1U/00019668/7

Obręb: 26

Działka nr 82 o powierzchni 922,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia 79 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 247,62 m2, składającym się z 6 samodzielnych lokali mieszkalnych (o pow. 41,02 m2,41,11 m2 ,41,33 m2, 41,49m2, 41,34 m2, 41,33 m2).

Rok budowy – około 1951.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach kryty papą, budynek nieotynkowany. Schody wewnętrzne i zewnętrzne betonowe. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku drewniane.
Na ścianach tynki, gładzie malowane, glazura.

Instalacje w budynku: elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna z sieci miejskich. Ogrzewanie indywidulne.

Budynek w ogólnym stanie technicznym przeciętnym, poszczególne części kondygnacji wykazują zróżnicowany stopień zużycia technicznego.

Nieruchomość zabudowana jest także budynkami gospodarczymi.

Nieruchomość zlokalizowana jest blisko ulicy Piłsudskiego, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym miasta, dojazd drogą asfaltową – ul. Tysiąclecia. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna z towarzyszącą funkcją usługową oraz zabudowa handlowo-usługowa.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań Miasta Grudziądza stanowi teren, dla którego postulowana jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna w jednostce „C”.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 Cena wywoławcza nieruchomości: 225.000,00 zł

Wysokość wadium: 22.500,00 zł

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 5 lipca 2013 r. w godz. od 1130 – 1200 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. E. Stachury 1,
tel. 56 46 11 342. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2013 r. o godz. 1300  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 22.500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) do dnia 15 lipca 2013 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 15 lipca 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-        osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-        w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 2013-06-25
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-06-25 13:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41518
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021205
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl