Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Wybickiego 33

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .
z siedzibą
 w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

Położenie nieruchomości: ul. Wybickiego 33

Księga wieczysta: KW TO1U/00024816/8

Obręb: 42

Działka nr 13 o powierzchni 391,00 m2

Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Grudziądz, natomiast wieczystym użytkownikiem
 i właścicielem budynku na gruncie stanowiącym własność Gminy – Miasto Grudziądz 
do dnia 16 sierpnia 2100 r. jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 33 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 978,81 m2.

Rok budowy – ok. 1870.

Budynek zlokalizowany jest w zabudowie półzwartej, trzy i czterokondygnacyjny, podpiwniczony,
z poddaszem użytkowo – mieszkalnym. Budynek wykonany w technologii murowanej z cegły ceramicznej na zaprawie, stropy nad piwnicą odcinkowe typu Kleina, nad pozostałymi kondygnacjami stopy drewniane belkowe ze „ślepym pułapem”. Dach o konstrukcji drewnianej. Budynek pokryty od frontu dachówką ceramiczną karpiówką, od tyłu papą na deskowaniu. Dojazd do budynku drogą miejską o nawierzchni utwardzonej.

W budynku znajduje się 1 wyodrębniony lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej, na który przypada udział wynoszący 3238/97881  części w nieruchomości wspólnej tj. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie  własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przeznaczony do zbycia:

§  92045/97881 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali i składają się na niego:  

Ø  2 lokale handlowe o powierzchni 78,07 m2 i 37,16 m2, usytuowane w części parterowej budynku,

Ø  10 lokali mieszkalnych niewyodrębnionych.

§  2598/97881 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie użytkowania wieczystego oraz prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali, na który składa się wyodrębniony lokal mieszkalny nr 1A o pow. 23,38 m2 wraz z powierzchnią przynależną- piwnicą o pow. 2,60 m2, dla którego została założona księga wieczysta lokalu KW nr TO1U/00026260/9.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, energetyczną.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

wodno – kanalizacją z sieci komunalnej, elektryczną oświetleniową, gazową, centralnego ogrzewania z sieci komunalnej, domofonową.

Budynek i lokale mieszkalne w średnim stanie technicznym.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Działka gruntu, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu: 930.000,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości: 850.000,00 zł (*)

Wysokość wadium: 42.500,00 zł

(*) Cena wywoławcza nieruchomości obejmuje cenę sprzedaży udziału wynoszącego 92045/97881 części w nieruchomości wspólnej w wysokości 822.000,00 zł oraz cenę sprzedaży udziału wynoszącego 2598/97881 części w nieruchomości wspólnej stanowiącego wyodrębniony lokal nr 1A o pow. 25,98 m2 w wysokości 28.000,00 zł. Postąpienie ceny wywoławczej podczas przetargu będzie obejmowało łącznie wzrost w/w cen sprzedaży proporcjonalnie dla wyżej określonych udziałów w nieruchomości.

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Wybickiego 33  wpisany jest do rejestru zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-       opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-       opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-       opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 11 342. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2013 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 42.500,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) do dnia 25 lipca 2013 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 25 lipca 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-        osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-        w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej, która według rozliczenia przypisu do dnia 30.04.2013 r. oraz kosztów do dnia 31.03.2013 r. wynosi 76.277,13 złotych. W przypadku braku zgody licytanta na rozliczenie środków zgromadzonych przez właściciela na indywidulanym koncie funduszu remontowego, nastąpi rozwiązanie i wypłata środków zgromadzonych przez poszczególnych właścicieli Wspólnoty.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Agnieszka Krawczuk
    data wytworzenia: 2013-07-04
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-07-04 15:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41556
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021261
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl