Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Paderewskiego 32

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą  wGrudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

 

 

 

Położenie nieruchomości: ul. Paderewskiego 32

Księga wieczysta: KW TO1U/00019112/5

Obręb: 15

Działka nr 59/2 o powierzchni 1162,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Paderewskiego 32 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 218,98 m2, składającym się z 4 samodzielnych lokali mieszkalnych (o pow. 51,64 m2, 51,06 m2, 53,28 m2, 63,00 m2) oraz murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej ok. 40m2.

Rok budowy – około 1924.

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach płaski kryty papą. Schody wewnętrzne i zewnętrzne betonowe. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku drewniane. Na ścianach tynki, gładzie malowane, glazura.

Instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna z sieci miejskich. Ogrzewanie indywidulne.

Budynek w ogólnym stanie technicznym przeciętnym, poszczególne części kondygnacji wykazują zróżnicowany stopień zużycia technicznego.

Nieruchomość zlokalizowana jest na osiedlu Tarpno, dojazd drogą asfaltową – ul. Paderewskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna
z towarzyszącą funkcją usługową, zabudową handlowo-usługową oraz tereny zieleni nieurządzonej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań Miasta Grudziądza stanowi teren, dla którego postulowana jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna w jednostce „G”.

Dodatkowe informacje:

W dziale III księgi wieczystej KW TO1U/00019112/5 dla nieruchomości oznaczonej nr działki 59/2
o pow. 1.162 m2 wpis ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inna nieruchomością
tj. nieodpłatnej i czasowo nieograniczonej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu
i przejazdu przez nieruchomość obciążoną z ograniczeniem zakresu wykonywania przedmiotowej służebności do części nieruchomości obciążonej stanowiącej zjazd do nieruchomości obciążonej z drogi publicznej, a następnie w pasie gruntu o szerokości 5 m (pięciu metrów) biegnącym równolegle
do granicy z nieruchomością oznaczoną numerem działki 63/1 stanowiącą drogę publiczną,
na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr działki 59/1 o powierzchni 30 m2.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 186.000,00 zł

Wysokość wadium: 18.600,00 zł

 

 

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 11 342. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2013 r. o godz. 1300  w siedzibie MPGN Sp. z o. o.                           przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 18.600,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych) do dnia 22 sierpnia 2013 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 22 sierpnia 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-        osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-        w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się
bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp.
z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 2013-07-22
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-07-22 15:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41584
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023129
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl