Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Prusa 10

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .

z siedzibą w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

Położenie nieruchomości: ul. Prusa 10

Księga wieczysta: KW TO1U/00040091/7

Obręb: 108

Działka nr 356/1 o powierzchni 629,00 m2

Właścicielem nieruchomości w udziale wynoszącym 2772/4787 części jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Prusa 10 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 478,70 m2, składającym się z 6 samodzielnych lokali, wybudowanym w 1943 roku.

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Schody wewnętrzne drewniane, zewnętrzne betonowe, pokryte płytkami mrozoodpornymi. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe PCV i drewniane, drzwi wewnętrzne drewniane. Na ścianach tynki, gładzie malowane. Budynek w ogólnym stanie technicznym przeciętnym, poszczególne części kondygnacji wykazują zróżnicowany stopień zużycia technicznego.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną.

W budynku znajdują się 2 wyodrębnione lokale mieszkalne stanowiące własność osób fizycznych, na które przypada udział wynoszący 2015/4787  części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie  własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przeznaczony
do zbycia:

§  2772/4787 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali i składają się na niego 4 lokale mieszkalne:

- lokal nr 3 o pow. 73,30 na I piętrze, do którego przynależą piwnice o pow. 15,50 i 8,00 m2;

- lokal nr 4 o pow. 73,30 m2 na I piętrze, do którego przynależy piwnica o pow. 18,30 m2;

- lokal nr 5 o pow. 30,90 m2 na poddaszu, do którego przynależy piwnica o pow. 13,50 m2;

- lokal nr 6 o pow. 36,30 m2 na poddaszu, do którego przynależą piwnice o pow. 3,50 i 4,60 m2.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Działka gruntu, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań Miasta Grudziądza stanowi teren, dla którego postulowana jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna w jednostce „N”.

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 196.000,00 zł (*)

Wysokość wadium: 19.600,00 zł

 

 

 

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Prusa 10  wpisany jest do rejestru zabytków wskazanych do ujęcia w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 16 września 2013 r. w godz. od 1130 – 1200 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 241. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2013 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o. o.   przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 19.600,00 zł (słownie: dziewiętnaście  tysięcy sześćset złotych) do dnia 24 września 2013 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 24 września 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-      osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-      w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2013-08-29
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-08-29 08:54
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2013-08-29 08:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41572
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023065
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl