Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Paderewskiego 32

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .

z siedzibą  w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23

ogłasza rokowania na zbycie

 

 

 

 

Położenie nieruchomości: ul. Paderewskiego 32

Księga wieczysta: KW TO1U/00019112/5

Obręb: 15

Działka nr 59/2 o powierzchni 1162,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Paderewskiego 32 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 218,98 m2, składającym się z 4 samodzielnych lokali mieszkalnych (o pow. 51,64 m2, 51,06 m2, 53,28 m2, 63,00 m2) oraz murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej ok. 40m2.

Rok budowy – około 1924.

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach płaski kryty papą. Schody wewnętrzne i zewnętrzne betonowe. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku drewniane. Na ścianach tynki, gładzie malowane, glazura.

Instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna z sieci miejskich. Ogrzewanie indywidulne.

Budynek w ogólnym stanie technicznym przeciętnym, poszczególne części kondygnacji wykazują zróżnicowany stopień zużycia technicznego.

Nieruchomość zlokalizowana jest na osiedlu Tarpno, dojazd drogą asfaltową – ul. Paderewskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna z towarzyszącą funkcją usługową, zabudową handlowo-usługową oraz tereny zieleni nieurządzonej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań Miasta Grudziądza stanowi teren, dla którego postulowana jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna w jednostce „G”.

Dodatkowe informacje:

W dziale III księgi wieczystej KW TO1U/00019112/5 dla nieruchomości oznaczonej nr działki 59/2 o pow. 1.162 m2 wpis ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inna nieruchomością tj. nieodpłatnej i czasowo nieograniczonej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość obciążoną z ograniczeniem zakresu wykonywania przedmiotowej służebności do części nieruchomości obciążonej stanowiącej zjazd do nieruchomości obciążonej z drogi publicznej, a następnie w pasie gruntu o szerokości 5 m (pięciu metrów) biegnącym równolegle do granicy z nieruchomością oznaczoną numerem działki 63/1 stanowiącą drogę publiczną, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr działki 59/1 o powierzchni 30 m2.

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 186.000,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 20 września 2013 r. o godz. 1100  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.

 

 

 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. E.Stachury 1, tel. 56 46 29 260. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem i warunkami rokowań.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 18.600,00 zł w terminie do dnia 18 września 2013 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, najpóźniej do dnia 18 września 2013 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach.

 

Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 18 września 2013 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      datę sporządzenia zgłoszenia,

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy ul. Paderewskiego 32” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp.z.o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

 

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami (wejście nr A pokój nr 1) tel. 56 45 120 27.

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2013-09-02
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-09-02 13:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41557
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021263
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl