Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Chełmińska 48

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .z siedzibą w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

 

Położenie nieruchomości: ul. Chełmińska 48

Księga wieczysta: KW TO1U/00032978/0

Obręb: 101

Działka nr 14/1 i 14/8 o łącznej powierzchni 688,00 m2

Właścicielem nieruchomości w udziale wynoszącym 4488/5137 części jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 48 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 513,70 m2, składającym się z 7 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz na poziomie parteru lokalu użytkowego, wybudowanym w 1870 roku.  Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą asfaltową. Schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku - drewniana brama przejazdowa, drzwi wewnętrzne drewniane. Na ścianach tynki, gładzie malowane. Budynek w ogólnym stanie technicznym przeciętnym. Na nieruchomości posadowiony jest garaż murowany

 

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną.

W budynku znajduje się 1 wyodrębniony lokal użytkowy stanowiący własność osoby fizycznej,
na który przypada udział wynoszący 649/5137  części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie  własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przeznaczony
do zbycia:

§  4488/5137 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali i składa się na niego 7 lokali mieszkalnych:

- lokal nr 2 o pow. 70,90 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 17,70 m2;

- lokal nr 3 o pow. 46,90 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 10,00 m2;

- lokal nr 4 o pow. 45,90 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 17,80 m2;

- lokal nr 5 o pow. 48,20 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 12,90 m2;

- lokal nr 6 o pow. 63,00 m2 do którego przynależy piwnica o pow.   7,30 m2;

- lokal nr 7 o pow. 45,90 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 10,20 m2;

- lokal nr 8 o pow. 32,10 m2 do którego przynależy piwnica o pow.   6,20 m2.

- garaż murowany o pow. 13,80 m2

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Działka gruntu, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 28MW/U, dla którego zapis w ustaleniach planu jest następujący: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi, przy czym handel dopuszcza się wyłącznie w parterach budynków.

 

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 460.000,00 zł

Wysokość wadium: 46.000,00 zł

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Chełmińskiej 48  wpisany jest do rejestru zabytków wskazanych do ujęcia w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 08 stycznia 2014 r. w godz. od 1130 – 1200 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40,
tel. 56 46 29 241. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu
i warunkami przetargu.

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2014 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o. o.                           przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 46.000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) do dnia 10 stycznia 2014 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 10 stycznia 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-        osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-        w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się
bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy
o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN
Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2013-12-19
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-12-19 13:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41547
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021250
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl