Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Chełmińska 48

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania na zbycie

Położenie nieruchomości: ul. Chełmińska 48

Księga wieczysta: KW TO1U/00032978/0

Obręb: 101

Działka nr 14/1 i 14/8 o łącznej powierzchni 688,00 m2

Właścicielem nieruchomości w udziale wynoszącym 4488/5137 części jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 48 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 513,70 m2, składającym się z 7 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz na poziomie parteru lokalu użytkowego, wybudowanym w 1870 roku.  Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą asfaltową. Schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku - drewniana brama przejazdowa, drzwi wewnętrzne drewniane. Na ścianach tynki, gładzie malowane. Budynek w ogólnym stanie technicznym przeciętnym. Na nieruchomości posadowiony jest garaż murowany.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną.

W budynku znajduje się 1 wyodrębniony lokal użytkowy stanowiący własność osoby fizycznej,
na który przypada udział wynoszący 649/5137  części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie  własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przeznaczony
do zbycia:

§  4488/5137 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali i składa się na niego 7 lokali mieszkalnych:

- lokal nr 2 o pow. 70,90 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 17,70 m2;

- lokal nr 3 o pow. 46,90 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 10,00 m2;

- lokal nr 4 o pow. 45,90 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 17,80 m2;

- lokal nr 5 o pow. 48,20 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 12,90 m2;

- lokal nr 6 o pow. 63,00 m2 do którego przynależy piwnica o pow.   7,30 m2;

- lokal nr 7 o pow. 45,90 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 10,20 m2;

- lokal nr 8 o pow. 32,10 m2 do którego przynależy piwnica o pow.   6,20 m2.

- garaż murowany o pow. 13,80 m2

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Działka gruntu, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 28MW/U, dla którego zapis w ustaleniach planu jest następujący: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi, przy czym handel dopuszcza się wyłącznie w parterach budynków.

 

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Chełmińskiej 48  wpisany jest do rejestru zabytków wskazanych do ujęcia w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się: 14 stycznia oraz 7 lutego 2014r. i nie dały rezultatu.

Cena wywoławcza w I przetargu: 460.000,00 zł

Cena wywoławcza w II przetargu: 440.000,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości: 390.000,00 zł

Wysokość zaliczki: 39.000,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 1100  w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23.

Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.

 

 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 240. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem i warunkami rokowań.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 39.000,00 zł w terminie do dnia  18 kwietnia 2014 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2014 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej,
tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 18 kwietnia 2014 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      datę sporządzenia zgłoszenia,

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy
ul. Chełmińskiej 48”
i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp.z.o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

 

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki, opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2014-04-07
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2014-04-07 09:22
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-07 09:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45989
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1843397
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-08 13:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl