Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Moniuszki 5B

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania na zbycie

 

Położenie nieruchomości: ul. Moniuszki 5B

Księga wieczysta: KW TO1U/00033063/0

Obręb: 60

Działka nr 45/2 o łącznej powierzchni 270,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 5B zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 165,00 m2, składającym
się z 3 samodzielnych lokali mieszkalnych (o pow. 43,03 m2, 40,56 m2, 43,26 m2) i 1 lokalu użytkowego o pow. 38,15 m2, wybudowanym w 1910 roku.  Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne, jest podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą asfaltową. Stropy i schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku - drewniane, drzwi wewnętrzne drewniane. Na ścianach tynki, tapety i glazura. Budynek w stanie technicznym niskim.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną, ogrzewanie piecowe.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty handlowo – usługowe. Dojazd do nieruchomości ul. Moniuszki.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Działka gruntu, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań Miasta Grudziądza stanowi teren, dla którego postulowana jest funkcja mieszkaniowa wielorodzinna.

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Moniuszki 5B  wpisany jest do rejestru zabytków wskazanych do ujęcia w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Moniuszki, została wydana zgoda Prezydenta Grudziądza na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 5B, stanowiącej działkę nr 45/2 o pow. 270 m2, w obrębie 60, zapisanej w KW 33063, uzyskają prawo do przejścia i przejazdu (bez możliwości parkowania) przez teren nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 46/4 w obrębie 60, zapisanej w KW 9719, stanowiącej własność gminy miasto – Grudziądz. Wykonanie służebności gruntowej nastąpi za wynagrodzeniem rocznym w wysokości 150,00 zł + 34,50 zł podatek Vat 23 % , tj. 184,50 zł, które będzie należało wpłacać na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w terminie do 31 marca każdego roku. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi w drodze umowy notarialnej, koszty której poniesie wnioskodawca.

Przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się: 25 marca oraz 17 kwietnia 2014r. i nie dały rezultatu.

Cena wywoławcza nieruchomości: 170.000,00 zł

Wysokość zaliczki: 17.000,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 13 czerwca 2014 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.

 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Mickiewicza 23, tel. 56 45 120.29 Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem i warunkami rokowań.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 17.000,00 zł w terminie do dnia 11 czerwca 2014 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, najpóźniej do dnia 11 czerwca 2014 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej,
tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 11 czerwca 2014 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      datę sporządzenia zgłoszenia,

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy
ul. Moniuszki 5B”
i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp.z.o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl. www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2014-05-27
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2014-05-27 12:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45990
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1843398
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-08 13:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl