Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal Mieszkalny: Grudziądz, ul. Libelta 3/7

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23

 

 ogłasza rokowania na zbycie 

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

Cena wywoławcza

Opis

Rokowania

 

 

Libelta 3/7

 

Grunt: własność,

działka nr 103/1

o pow. 210,00 m2,

obr. 108

KW 17765/3

 

 

 

 

49,40 m2

 

 

 

 

62.000,00 zł

(cena wywoławcza
w I i II przetargu: 65.000,00 zł)

Lokal położony jest na poddaszu i składa się z dwóch pokoi o pow. 20,60 m2 i 9,00 m2, przedpokoju o pow. 6,10 m2, łazienki z w.c. o pow. 3,80 m2, kuchni o pow. 5,40 m2 kotłowni o pow. 4,50 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,60 m2.
Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 570/4760.

Opis lokalu: Drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna PCV. Ściany w pokojach pokryte panelami PCV. Podłogi w pokojach pokryte panelami szwedzkimi, w kuchni pokryte panelami szwedzkimi i terakotą. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną i gazową. Ogrzewanie centralne etażowe, piec na węgiel znajdujący się w kotłowni.

Teren, na którym posadowiony jest budynek wielorodzinny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium działka położona jest na terenie o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

5 września 2014 r.

godz. 12.00

 

zaliczka 6.200 zł

wpłata do
3 września 2014 r.

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców:

- BOM nr 1 przy ul. Chełmińska 40, tel. 56 46 29 240,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów i rokowań.

Rokowania odbędą się w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23. Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.

Przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się:

- I przetarg 11.07.2014 r. i II przetarg 06.08.2014 r.,

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Libelta 3 przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu  na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie według informacji podanej powyżej w terminie do dnia 3 września 2014 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem  3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 3 września 2014 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 3 września 2014 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1.        imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.        datę sporządzenia zgłoszenia,

3.        oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.        proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.        proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Libelta 3” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie.
Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami (wejście A pokój nr 1) tel. 56 45 120 27. www.mpgn.pl www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2014-08-14
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2014-08-14 10:54
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2014-08-14 10:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23208
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023319
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl