Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Kilińskiego 1

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r,

Położenie nieruchomości: ul. Kilińskiego 1

Księga wieczysta: KW TO1U/00017708/6

Obręb: 8

Działka nr 34/1 i 34/2 o powierzchni 864,00 m2

Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Grudziądz, natomiast wieczystym użytkownikiem
i właścicielem budynku na gruncie stanowiącym własność Gminy – Miasto Grudziądz 
do dnia 16 sierpnia 2100 r. jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Kilińskiego 1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 1955,50 m2.

Rok budowy – ok. 1902.

Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej jako budynek rogowy, trzykondygnacyjny częściowo czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym – częściowo mieszkalnym. W podwórzu zlokalizowana jest oficyna dwukondygnacyjna. Budynek frontowy posiada 16 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe, natomiast budynek oficyny posiada 2 lokale mieszkalne. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej, stropy nad piwnicami odcinkowe typu Kleina, nad pozostałymi kondygnacjami stropy drewniane belkowe ze „ślepym pułapem”. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty od strony ulicy łupkiem w pozostałej części jak i oficyny pokryty papą na deskowaniu.

W budynku znajdują się 2 wyodrębnione lokale mieszkalne stanowiące własność osób fizycznych, na które przypada udział wynoszący 2463/19555 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie  własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przeznaczony
do zbycia:

§  17092/19555 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie
do użytku właścicieli lokali i składają się na niego:  

Ø  2 lokale handlowe o powierzchni 42,80 m2 i 56,20 m2, usytuowane w części parterowej budynku,

Ø  16 lokali mieszkalnych niewyodrębnionych.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

wodno – kanalizacyjną z sieci komunalnej, elektryczną oświetleniową, gazową, ogrzewania piecowe.

Budynek i lokale mieszkalne w średnim stanie technicznym.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu, na którym położona jest nieruchomość przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości: 960.000,00 zł

Wysokość wadium: 48.000,00 zł

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Kilińskiego 1 wpisany jest do rejestru zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-       opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-       opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej
niż raz w roku,

-       opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku,
z góry za dany rok.

 

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 10 październiika 2014 r. w godz. od 1130 – 1200 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. E.Stachury 1, tel. 56 46 11 342. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. o godz. 1100  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych) do dnia 20 października 2014 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 20 października 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-        osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-        w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Różycki, opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2014-10-03
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2014-10-03 10:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23209
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023320
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl