Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal użytkowy: Grudziądz, Legionów 79/81 lok. nr 19

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania na zbycie


 

okalu użytkowego nr 19 położonego przy ul. Legionów 79/81

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 1/107 o powierzchni 3.608 m2, w obrębie 13, księga wieczysta: KW 25405/1.

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Nieruchomościami
Sp. z o. o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 19 położony jest na I piętrze budynku, pawilonu handlowo-usługowego
z ekspozycją na ulicę Legionów. Budynek jest dwukondygnacyjny, wykonany w technologii monolitycznej prefabrykowanej, tzw. wielkiej płyty. Dach płaski – stropodach pokryty papą.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-        ściany wewnątrz lokalu pokryte tynkami cementowo – wapiennymi gładkimi, malowane farbą, w pomieszczeniach sanitarnych pokryte płytkami ceramicznymi,

-    podłogi w pomieszczeniach wyłożone terakotą, w jednym pomieszczeniu pokryte panelami drewnianymi,

-        sufity gładkie otynkowane,

-        stolarka okienna drewniana,

-        stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, zewnętrzna PCV,

Lokal użytkowy nr 19 o powierzchni użytkowej 178,00 m2 składa się z następujących pomieszczeń: wiatrołapu o pow. 4,50 m2, sali pocztowej o pow. 76,40 m2, magazynu paczek
o pow. 2,60 m2, 2 x telekomunikacji o pow. 0,90 m2, korytarza o pow. 25,70 m2, pokoju naczelnika o pow. 9,10 m2, kasy o pow. 7,50 m2, pom. socjalnego o pow. 7,10 m2, w. c. męskiego o pow. 2,10 m2, w. c. damskiego o pow. 2,10 m2, szatni o pow. 6,00 m2, archiwum o pow. 3,50 m2, ekspedycji o pow. 11,70 m2, sali listonosza o pow. 17,90 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  70/1000.

W lokalu znajdują się:

-        instalacja wodno-kanalizacyjna,

-        instalacja elektryczna,

-        instalację gazową,

-        centralnego ogrzewania z sieci miejskiej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie,
z którym położona jest na terenie zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości:  185.000,00 zł

zaliczka: 9.500,00 zł

 Rokowania odbędą się w dniu 22 października 2014 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o.o.  przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki w kwocie 9.500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych) do dnia 20 października 2014 roku  (za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.). Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów nie będzie podlegała zwrotowi.

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. E. Stachury 1, Tel. 56 46 29 260. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami rokowań.

Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 wejście A, pokój nr 1, najpóźniej do  dnia 20 października 2014 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziałuw rokowaniach. Zgłoszenie dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 20 października 2014 r. Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie o którym wspomniano wyżej, powinno zawierać: 

1.   imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.     datę sporządzenia zgłoszenia,

3.     oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,

4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu użytkowego nr 19 przy ul. Legionów 79/81 w Grudziądzu” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby, które wpłaciły zaliczkę  i złożyły ofertę w wymaganym terminie.
Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale
i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka wadium nie podlega zwrotowi.  

Przy przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 45 120 27,
www.mpgn.pl. www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Różycki, opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2014-10-03
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2014-10-03 11:02
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2014-10-03 11:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45984
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1843369
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-08 13:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl