Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: ul. Stara 9

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie


na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

Położenie nieruchomości: ul. Stara 9

Księga wieczysta: KW TO1U/00019706/6

Obręb: 45

Działka nr 72 o łącznej powierzchni 200,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Starej 9 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 415,87 m2, składającym się z 5 samodzielnych lokali mieszkalnych (o pow. 54,16 m2, 50,36 m2, 49,89 m2, 50,27 m2, 85,56 m2) oraz lokalu użytkowego o pow. 125,63 m2, wybudowanym w 1865 roku. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w zabudowie, składa się z dwóch części, jedna cześć budynku od strony ul. Kościelnej 26 jednokondygnacyjna, druga od strony ul. Starej 9 trzykondygnacyjna z poddaszem użytkowym mieszkalnym. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej murowany. Fundamenty i ściany piwnic murowane z cegły i kamienia na zaprawie cementowo wapiennej, strop nad piwnicą ceglany odcinkowy na belkach stalowych, nad kondygnacjami drewniany belkowy ze „ślepym” pułapem. Dach o konstrukcji drewnianej kleszczowo – płatwiowy pokryty papą na deskowaniu. Schody do piwnicy betonowe, elewacja ściany frontowej – tynki wapienne nakrapiane i malowane. Stolarka okienna - drewniana, drzwiowa – typowe, wykończenie ścian – tynki malowane lub tapety, podłogi - drewniane lub wykładziny. Budynek i lokale mieszkalne znajdują się w średnim stanie technicznym.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną,

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Starej 9 w ścisłym centrum miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z towarzyszącą funkcją usługową oraz zabudowa handlowo – usługowa.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu, na którym położona jest nieruchomość przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Starej 9 wpisany jest do ewidencji zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Cena wywoławcza nieruchomości: 290.000,00 zł

Wysokość wadium: 14.500,00 zł

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 28 listopada 2014 r. w godz. od 1130 – 1200 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Mickiewicza 23, tel. 56 45 120 29 Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 1100  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 14.500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych) do dnia 10 grudnia 2014 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 10 grudnia 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-        osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-        w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl. www.mpgn.otodom.pl

 

  • autor informacji: Zenon Różycki, opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2014-10-28
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2014-10-28 15:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23191
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1022711
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl