Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Sportowców 14

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą  w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania na zbycie

 

Położenie nieruchomości: Al. Sportowców 14

Księga wieczysta: KW TO1U/00035764/8

Obręb: 141

Działka nr 157/4 o łącznej powierzchni 724,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.
w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy Al. Sportowców 14 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 215,45 m2, składającym się z 4 samodzielnych lokali mieszkalnych ( o pow. 53,86 m2, 53,87 m2, 53,86 m2, 53,86 m2) , wybudowanym w 1911 roku.  Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku – typowe drewniane. Na ścianach tynki, tapety, glazura. Budynek w stanie technicznym przeciętym.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

Instalacja elektryczna, gazowa, wodociąg i kanalizacja sanitarna z sieci miejskiej. Ogrzewanie gazowe
i piecowe.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy Al. Sportowców 14 na osiedlu Mniszek. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dojazd do nieruchomości  Al. Sportowców (droga asfaltowa).

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z zapisem w części opisowej planu stanowi tereny przeznaczone pod podstawową funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z uzupełniającą funkcją usług i handlu oznaczoną symbolem 28MW-UH.

 

 

Informacje dodatkowe:

Budynek przy Al. Sportowców 14 wpisany jest do ewidencji zabytków i objęty ochroną w planie. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia. Zmiana sposobu użytkowania budynku
lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 270.000,00 zł

Wysokość zaliczki: 27.000,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 1300  w siedzibie MPGN Sp. z o. o.                           przy ul. Mickiewicza 23.

Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.

 

 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców
przy ul. Mickiewicza 23, tel. 56 45 120.29 Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się
z przedmiotem i warunkami rokowań.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku:
34 2030 0045 1110 0000 0075 0370
zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 27.000,00 zł
w terminie do dnia 17 grudnia 2014 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, najpóźniej do dnia 17 grudnia 2014 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej,
tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 17 grudnia 2014 r.

 

 

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      datę sporządzenia zgłoszenia,

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy
Al. Sportowców 14”
i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z. o. o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

 

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki
w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych
i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa
do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN
Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl. www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2014-11-21
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2014-11-21 15:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23232
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023358
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl