Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Kilińskiego 1

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania na zbycie

Położenie nieruchomości: ul. Kilińskiego 1

Księga wieczysta: KW TO1U/00017708/6

Obręb: 8

Działka nr 34/1 i 34/2 o powierzchni 864,00 m2

Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Grudziądz, natomiast wieczystym użytkownikiem
 i właścicielem budynku na gruncie stanowiącym własność Gminy – Miasto Grudziądz do dnia 16 sierpnia 2100 r. jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Kilińskiego 1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 1955,50 m2.

Rok budowy – ok. 1902.

Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej jako budynek rogowy, trzykondygnacyjny częściowo czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym – częściowo mieszkalnym. W podwórzu zlokalizowana jest oficyna dwukondygnacyjna. Budynek frontowy posiada 16 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe, natomiast budynek oficyny posiada 2 lokale mieszkalne. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej, stropy nad piwnicami odcinkowe typu Kleina, nad pozostałymi kondygnacjami stropy drewniane belkowe ze „ślepym pułapem”. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty od strony ulicy łupkiem w pozostałej części jak i oficyny pokryty papą na deskowaniu.

W budynku znajdują się 2 wyodrębnione lokale mieszkalne stanowiące własność osób fizycznych, na które przypada udział wynoszący 2463/19555 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie  własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przeznaczony
do zbycia:

§  17092/19555 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie
do użytku właścicieli lokali i składają się na niego:  

Ø  2 lokale handlowe o powierzchni 42,80 m2 i 56,20 m2, usytuowane w części parterowej budynku,

Ø  16 lokali mieszkalnych niewyodrębnionych.

 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

wodno – kanalizacyjną z sieci komunalnej, elektryczną oświetleniową, gazową, ogrzewania piecowe.

Budynek i lokale mieszkalne w średnim stanie technicznym.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza
dla terenu, na którym położona jest nieruchomość przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Kilińskiego 1 wpisany jest do rejestru zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-       opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-       opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-       opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

 Cena wywoławcza nieruchomości: 960.000,00 zł

Wysokość zaliczki: 48.000,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 1000  w siedzibie MPGN Sp. z o. o.   przy ul. Mickiewicza 23.

Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.

 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. Stachury 1, tel. 56 46 113 42 Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem i warunkami rokowań.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 48.000,00 zł w terminie do dnia 28 stycznia 2015 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, najpóźniej do dnia 28 stycznia 2015 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej,
tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 28 stycznia 2015 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      datę sporządzenia zgłoszenia,

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy
ul. Kilińskiego 1”
i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z. o. o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych
i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl. www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Różycki, opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2015-01-16
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2015-01-16 12:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18999
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-04 14:21
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1024438
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl