Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Forteczna 18A

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą  w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania na zbycie

Położenie nieruchomości: ul. Forteczna 18A

Księga wieczysta: KW TO1U/00020295/1

Obręb: 7

Działka nr 16/4 o łącznej powierzchni 821,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Fortecznej 18A zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 198,41 m2, składającym się z 3 samodzielnych lokali mieszkalnych ( o pow. 79,05 m2, 73,26 m2, 46,10 m2 ), wybudowanym w 1887 roku.  Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne z poddaszem użytkowym – częściowo mieszkalnym, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą, budynek otynkowany. Stropy i schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana. Drzwi wejściowe do budynku - typowe, drzwi wewnętrzne drewniane. Na ścianach tynki lub tapety. Podłogi drewniane lub wykładziny.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną, ogrzewanie piecowe.

Nieruchomość zlokalizowana jest w zabudowie wolnostojącej, położony w podwórzu przy ul. Fortecznej 18. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dojazd do nieruchomości  od ul. Fortecznej (droga utwardzona).

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu, na którym położona jest nieruchomość przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Informacje dodatkowe:

Nieruchomość znajduje się na terenie układu urbanistycznego „kwidzyńskiego przedmieścia”,
które jest wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

Przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się: 20 marca oraz 22 kwietnia 2015r. i nie dały rezultatu.

Cena wywoławcza nieruchomości: 170.000,00 zł

Wysokość zaliczki: 9.000,00 zł

Rokowania odbędą się w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu w każdy poniedziałek w godzinach urzędowania Spółki do momentu rozstrzygnięcia lub zamknięcia rokowań.Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się osobiście lub przez pełnomocnika.

 

 

 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Mickiewicza 23, tel. 56 45 120 29. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem rokowań.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądznr r-ku:34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 9.000,00 zł najpóźniej do piątku będącego dniem urzędowania MPGN Sp. z o.o., poprzedzającego rokowania.
Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, najpóźniej do piątku będącego dniem urzędowania MPGN Sp. z o.o., poprzedzającego rokowania pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby korespondencja została zarejestrowana w w/w terminie.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      datę sporządzenia zgłoszenia,

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy ul. Fortecznej 18A” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp.zo.o.ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

 

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki
w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych
i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa
do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN
Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27,
www.mpgn.pl.www.mpgn.otodom.pl

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2015-07-22
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2015-07-22 15:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18966
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-04 14:21
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023314
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl