Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Dąbrówki 8/15

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23

 

ogłasza rokowania na zbycie

 

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

Cena wywoławcza

Opis

 

Dąbrówki 8/15

 

 

Grunt: użytkowanie wieczyste

działka nr 1/99

o pow. 3641,00 m2

obr. 13

KW 24550

 

 

35,86 m2

 

78.000,00 zł

Lokal położony jest na II piętrze i składa się z dwóch pokoi o pow. 16,02 m2, i 9,11 m2, przedpokoju o pow. 3,15 m2,łazienki z wc o pow. 2,71 m2, kuchni
o pow. 4,87 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 10/1000. Opis lokalu: Drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna drewniana. Ściany malowanie względnie tapety. Podłogi pokryte linoleum. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Symbol dla tego terenu to 8MW, który przewiduje funkcję mieszkaniową wielorodzinną. 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców:

- BOM nr 3 przy ul. Stachury 1, tel. 56 46 29 240

Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów i rokowań.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

- opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się: I przetarg 10.06.2015 r. i II przetarg 15.07.2015 r. i nie dały rezultatu.

Pierwsze rokowania odbędą się w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu dnia 24 sierpnia 2015r.  
w przypadku zakończenia rokowań w/w terminie wynikiem negatywnym, kolejne rokowania będą odbywać się w każdy poniedziałek
w godzinach urzędowania Spółki do momentu rozstrzygnięcia lub zamknięcia rokowań. Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się osobiście lub przez pełnomocnika.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r - ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów
w kwocie 4.000,00 zł najpóźniej do piątku będącego dniem urzędowania MPGN Sp. z o. o., poprzedzającego rokowania.
Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, najpóźniej do piątku będącego dniem urzędowania MPGN Sp. z o.o., poprzedzającego rokowania pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby korespondencja została zarejestrowana w w/w terminie.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1.        imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.        datę sporządzenia zgłoszenia,

3.        oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.        proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.        proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Dąbrówki 8”
i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie.
Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych
na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami (wejście A pokój nr 1) tel. 56 45 120 27. www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2015-08-04
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2015-08-04 14:33
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2015-08-04 15:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18986
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-04 14:21
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1024408
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl